" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: ngắm 5 sự sáng

Chủ đề: ngắm 5 sự sáng

Cách Lần Hạt Mân Côi

Lần Hạt Mân Côi (Bắt đầu) Làm Dấu Thánh Giá và đọc Kinh Tin Kính Đọc Kinh Lạy Cha Đọc 3 Kinh Kính Mừng Đọc Kinh Sáng Danh Đọc Mầu Nhiệm thứ nhất và Kinh Lạy Cha Đọc 10 Kinh Kính Mừng Đọc Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Mân Côi Đọc Mầu Nhiệm thứ hai, rồi đọc Kinh Lạy Cha Lặp lại mục 6 và …

Chi tiết »