T6, 11 / 2023 5:10 Chiều | Đức Tin Jesus

Potestas Ordinis, Power of Order, Pouvoir d’Ordre

Quyền: sức mạnh để chi phối một việc hay chỉ huy người khác; thánh: thuộc về thần linh; chức: phẩm vị.

Quyền thánh chức là quyền có được do bởi việc lãnh nhận chức thánh, để chu toàn nhiệm vụ rao giảng Phúc Âm, thánh hóa, cai quản Dân Chúa (x. GH 25-27).

Các Giám mục, linh mục và phó tế là những người có quyền thánh chức, nhưng khác nhau ở mức độ, tùy theo chức vụ thánh. Các Đức Giám mục giáo phận thi hành quyền thánh chức cách viên mãn trong Giáo hội địa phương (x. GH 23,26). Linh mục, tùy thuộc Đức Giám mục giáo phận khi thi hành quyền bính, là cộng sự viên, phụ tá của hàng giám mục (x. GH 28). Các phó tế phục vụ dân Chúa trong việc phụng tự, giảng dạy và bác ái (x. GH 29).

Bí tích Truyền chức thánh có vị trí nào trong kế hoạch cứu độ của Thiên  Chúa? - Cùng nhau học giáo lý | Tổng Giáo Phận Hà Nội

Tiểu ban Từ vựng UBGLĐT/HĐGMVN