kinh thánh hayTag: 

Những Câu Hay Trong Thánh Kinh Tân Ước (P3)

Những Câu Hay Trong Thánh Kinh Tân Ước (P3)

T4, 08 / 2017 11:10 Chiều
TIN MỪNG THEO THÁNH LU-CA Lc 1:35 Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Lc1:38 ̶...
Những Câu Hay Trong Thánh Kinh Tân Ước (P2)

Những Câu Hay Trong Thánh Kinh Tân Ước (P2)

T3, 08 / 2017 10:38 Chiều
TIN MỪNG THEO THÁNH MÁC-CÔ Mc 1:3 Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mc 1:8 Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh...
Những Câu Hay Trong Thánh Kinh Tân Ước (P1)

Những Câu Hay Trong Thánh Kinh Tân Ước (P1)

T3, 08 / 2017 10:09 Chiều
Bản dịch do Nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ Việt Nam TIN MỪNG THEO THÁNH Matthew Mt3:2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.” Mt3:3 Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sử...