on cha diepTag: 

Bài Tường Thuật Phép Lạ Của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

Bài Tường Thuật Phép Lạ Của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp

T6, 01 / 2018 5:41 Chiều
Từ khi đến định cư tại Hoa kỳ (California) vào đầu năm 1992 đến nay tôi đã đọc rất nhiều Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xuất bản ở Long Beach. Ðặc biệt liên tiếp trong những số báo gần đây đã tường ...