T6, 11 / 2023 5:10 Chiều | Đức Tin Jesus

(Chúa nhật XXIV TN – năm A – Mt 18,21-35)

“Con phải tha đến mấy lần ?” (Mt 18,21)

Việc Thiên Chúa tha thứ tội lỗi cho các tín hữu dẫn họ tới chỗ cầu xin ơn tha thứ cho tha nhân, cũng như phải biết thứ tha khi đối xử với người khác.

Cần phải cầu xin ơn tha thứ cho tha nhân.

– Cho dân riêng của Chúa, như ông Môsê đã cầu xin “ước gì Ngài miễn chấp tội họ” (Xh 32,30-32; Nkm 1,4-11; Ds 9,4-19; Am 7,1-6).

– Cho con người, như Abraham can thiệp cho dân thành Sôđôma (St 18,20-23).

– Cho những kẻ bách hại, như Chúa Giêsu xin ơn tha thứ cho những kẻ làm hại mình (Lc 23,33-34; Mt 5,43-44; Cv 7,59-60: Thánh Stêphanô xin tha cho những kẻ ném đá mình).

Mt 18: 21-35 - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Cầu nguyện xin tha thứ cho mình: “xin tha tội cho chúng con” (Lc 11,4 //Mt 6,12). Dân Israel thú lỗi và xin tha thứ (Nkm 9,1-3). Lời kinh thống hối của vua Đavít thật tiêu biểu (Tv 51).

Có những dẫn chứng về việc được thứ tha: “Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung …” (Tv 32,1-5) Ông Isaia “được tha lỗi và xá tội” và được sai đi làm tiên tri (Is 6,1-7). Người phụ nữ ngoại tình “chỉ còn lại một mình và được Chúa Giêsu phán dạy: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,3-11).

Lời mời gọi thực hiện sự tha thứ:

– tha thứ, nguyên tắc sống: “Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha” (Lc 7,34 Mt 5,38-41 //Lc 6,27-36).

– Trong Hội Thánh: “Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau… Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau” (Cl 3,12-13; x. 2Cr 2,5-11; Ep 4,32; 1Pr 3,8-9).

– Tha thứ cho kẻ thù: “Khi quân thù gục ngã, con đừng lấy làm vui” (Cn 24,17; x. 25,21-22; Mt 5,44; Rm 12,20).

Có được tha thứ hay không tùy thuộc việc biết tha thứ cho tha nhân vì “nếu anh em không tha thứ, thì cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em” (Mc 11,26; x. Mt 6,12 //Lc 11,4; Mt 6,14-15; 18,21-25; Lc 6,37).

Việc tha thứ không có giới hạn nào (Lc 17,3-4; Mt 18,21-22).

Có những người biết tha thứ, như tổ phụ Giuse (St 50,15-21), vua Đavít (2Sm 16,5-11), thánh Stêphanô (Cv 7,59-60).

LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG