T6, 11 / 2023 5:10 Chiều | Đức Tin Jesus

Celebratio, Celebration, Célébration

Cử: hành động; hành: làm. Cử hành: làm một việc có tính trang nghiêm.

Cử hành có gốc tiếng Latinh là celebratio. Celebratio nghĩa là sự hội họp đông người, sự quy tụ; sau được hiểu cách rộng rãi là lễ trọng, lễ mừng.

Cử hành là việc tiến hành một nghi lễ Phụng Vụ cách trọng thể và trang nghiêm, nhằm loan báo và kỷ niệm mầu nhiệm cứu chuộc của Chúa Kitô.

Thời Cựu Ước, Thiên Chúa quy tụ dân Israel để họ sống theo Giao Ước cách tốt đẹp và truyền cho họ phải cử hành một số ngày lễ, như: ngày Sabat, lễ Cung hiến, lễ Xá tội, lễ Vượt Qua, lễ Ngũ tuần… (x. Lv 23; Ds 9,4-5).

Trong đời sống Hội Thánh, các cuộc cử hành như Phụng vụ, bí tích, á bí tích,… đều có Chúa Kitô – vị Thượng Tế – cử hành, và toàn thể cộng đoàn (dù ít hay nhiều người) quy tụ xung quanh Chúa Kitô, đồng cử hành theo chức năng của mỗi người (GLHTCG 1187, 1188).

Những Quy Định Về Cử Hành Thánh Lễ Từ Tiền Công Đồng Đến Tự Sắc  “Traditionis Custodes” | GIÁO PHẬN XUÂN LỘC

Tiểu ban Từ vựng UBGLĐT/HĐGMVN