" /> - DucTinJesus.Com
Home » Chủ đề: kinh cầu ông thánh giuse

Chủ đề: kinh cầu ông thánh giuse

7 Lời Kinh Cầu Xin Với Thánh Cả Giuse

1. Xin ơn lành của Thánh Giuse Lạy Cha Thánh Giuse, xin Cha chúc lành cho con, cả phần xác lẫn phần hồn. Xin Cha chúc lành cho mọi quyết tâm, lời nói và hành động của con, cho mọi hoạt động và sai sót của con, cho mọi bước …

Chi tiết »