NGÀY MỒNG BỐN VÊ’T THƯƠNG Ở TRÁI TIM CHÚA GIÊSU CÓ...

NGÀY MỒNG BỐN VÊ’T THƯƠNG Ở TRÁI TIM CHÚA GIÊSU CÓ NƯỚC VÀ MA’U CHẢY RA

Khi Chúa Giêsu đã tă’t th,ở trên thánh giá, quan cai thành và mọi người Do Thái đã về, chỉ còn Ðức Mẹ, thánh Gioan và ít người nữ ở lại kho’c lo’c. Giữa cơn th,ảm sầu, một người lính chạy tới, thấy Chúa Giêsu đã tă’t th,ở, liền câ`m ngọn giáo đ,âm vào Trái Tim Người. Ngọn giáo rút ra, nước và ma’u chảy theo.

Đây là mầu nhiệm của lòng Thương xót Chúa, muốn mở Trái Tim mình, để chúng ta được a,n ngh,ỉ trong đó như ở trong một đô`n vững chắc.

Nước ấy tượng trưng phép Rửa t,ội có sức rửa sạch mọi t,ội và làm cho ta trở nên con cái Thiên Chúa. Nước ấy có sức làm cho ta ước ao sự trên trời và kh,inh ch,ê mọi thèm khát cùng những sự vui sươ’ng thê’ tục.

Ma’u bởi Trái Tim Chúa Giêsu là giá ch,uộc t,ội nh,ân loại. Ma’u Abilê kêu nài tới tòa Chúa để ph,ạt Cain, nhưng Chúa Cha thấy ma’u Con mình kêu tới, liền nguôi cơn giận và th,ương xo’t t,ội nhân.

Thánh Bonaventura suy tưởng đến vê’t thương Trái Tim Chúa Giêsu, đã th,an th,ở rằng: “Lạy Chúa, Chúa ch,ịu chê’t cho chúng con được sống, vê’t thương Trái Tim Chúa chưa~ la`nh những vê’t thương linh hô`n chúng con, ma’u ch,ảy ra đã giao hòa chúng con với Chúa Cha để cư’u linh hô`n chúng con”.

Thánh tích:

Năm 325 hội Công đồng Nicea, có 300 giám mục, có cả vua Constantinô và thánh Athanasiô tới dự. Đang lúc hội, thánh Athanasiô kể truyện này:

Trong tỉnh Beyrouth nước Syria, có nhiều người Do Thái sinh sống ở đấy. Có một người Công giáo thuê nhà gần phố họ, lập một bàn thờ và treo ảnh Chúa Giêsu rất đẹp.

Sau mấy năm buôn bán phát tài, người ấy thuê nhà lớn hơn ở phố khác. Khi dọn nhà đi, người ấy quên không đem theo ảnh Chúa về nhà mới. Ngày hôm sau có người Do Thái đến ở nhà ấy. Khi vào nhà, thấy ảnh Chúa Giêsu treo ở đấy, hắn liền ch,ửi bới Chúa Giêsu th,ậm tệ. Những người hàng xóm kéo lại rất đông. Chúng thấy ảnh Chúa Giêsu liền nổi giận và ch,ửi r,ủa một lúc lâu, nhưng không ph,ạm gì tới ảnh tha’nh. Bấy giờ có một thầy cả Do Thái bảo chúng rằng:” Chúng ta hãy gia`y xe’o ảnh này đi”. Mọi người đều ưng thuận, họ trèo lên bàn thờ kéo ảnh xuống, lấy chân đạp lên ảnh và kh,ạc nh,ổ vào mặt Chúa Giêsu. Có người lấy r,oi đa’nh, có người lấy đinh đóng và lấy kim nhọn ch,ọc na’t cả mặt Chúa. Sau cùng, một người ru’t d,ao đ,âm vào cạnh sườn Chúa 2, 3 cái. Lạ thay! vừa ru’t d,ao ra liền có nước và ma’u chảy ra. Bấy giờ mọi người khiê’p sợ không ai dám chửi nữa. Thầy cả Do Thái nói rằng:” Nghe đâu ma’u Giêsu th,iêng lắm, ta hãy hứng lấy để chưa~ b,ệnh”. Chúng liền hứng lấy, rồi đem ảnh và ma’u đã hứng được về nhà hội, kêu gọi b,ệnh nhân đến để chưa~. Được tin mừng, tất cả những người có b,ệnh t,ật đều tới: k,ẻ bâ’t toại, câm điê’c, mu` lo`a, bị qu,ỉ a’m và nhiều thứ bệnh khác đều kéo đến chật nhà hội. Thầy cả Dothái lấy ma’u và nước ấy mà bôi cho những người b,ệnh t,ật, khi bôi cho người nào, người ấy được khỏi ngay.

Thấy những phép lạ rõ ràng ấy, chúng sợ và kho’c lo’c đấm ngực ăn năn t,ội. Mọi người già trẻ lớn bé đều sấp mình xuống đất lạy ảnh Chúa Giêsu. Họ đem ảnh Chúa và ma’u còn lại cho đức giám mục. sau khi nghe biết mọi điều, đức giám mục tạ ơn Chúa và dạy đạo cho mọi người Do Thái ở thành ấy. Ít tuần sau, họ được lãnh Bí tích Rửa t,ội, và giữ đạo sốt sáng vững vàng.

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY