Chúa Thánh Thần và t ội ph ạm chô’ng lại ngài

Chúa Thánh Thần và t ội ph ạm chô’ng lại ngài

“Ai nói ph,ạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha”.

Ph,ạm thượng chô’ng lại Chúa Thánh Thần là việc chô’i bỏ hoạt động của Thánh Thần trong sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô, hay gán những việc này cho ảnh hưởng của qu,ỷ d,ữ.

Chúa Giêsu c,ảnh ba’o chô’ng lại sự ph,ạm th,ượng: “Ai nói ph,ạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mà t,ội muôn đời” (Mc 3,29 // Mt 12,31-32 // Lc 12,10; x. 1Ga 5,16).

Phạm thượng gán ghép sai trái việc của Chúa Thánh Thần là do ảnh hưởng của a’c qu,ỷ:

– Chúa Giêsu bị tô’ ca’o là bị q,uỷ a’m: “Các kinh sư từ Giêrusalem xuống lại nói rằng Người bị qu,ỷ vương Bêendêbun a’m và Người dựa thế qu,ỷ vương mà trư` qu,ỷ” (Mc 3,22 // Mt 12,24 // Lc 11,15; x. Mt 10,25; Ga 7,20; 4,48.52; 10,20).

– Chúa Giêsu bị tô’ ca’o là đã dùng quyê`n lực ma qu,ỷ mà trư` qu,ỷ: “Những người Pharisêu lại bảo: ông ấy dựa thế qu,ỷ vương mà trư` qu,ỷ” (Mt 9,34 x. Mt 12,24 // Mc 3,22 // Lc 11,15).

– Chúa Giêsu bác bỏ những tâ’n công này: “Bất cứ nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn … Nếu Satan trư` Satan thì sẽ chia rẽ, nước nó tồn tại sao được. Nếu tôi dựa vào thế Bêendêbun mà trư` qu,ỷ, thì đệ tử các ông dựa thế ai mà trư`. Bởi vậy, chính họ sẽ xe’t xử các ông …” (Mt 12,25-29 // Mc 3,23-27 // Lc 11,17-22).

Phạm th,ượng là hành động theo cách chối bỏ công cuộc của Thánh Thần, như Thánh Phêrô nói với Khanania: “Sao anh lại để Satan x,âm chiê’m lòng anh, khiến anh lư`a dô’i Thánh Thần …” (Cv 5,3; x. Is 63,10; 1Tx 5,19; Dt 10,26-31).

LM. PHẠM QUỐC TÚY – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY