T2, 12 / 2020 4:27 Chiều | Đức Tin Jesus

 

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Số tín hữu Công
giáo trên thế giới gia tăng, nhưng số linh mục tu sĩ giảm

Hồng Thủy – Vatican

Theo Niên giám
năm 2020 của Tòa Thánh, số tín hữu Công giáo gia tăng, đã lên đến 1 tỷ 329 triệu.
Tuy suy giảm tại Âu châu và Bắc Mỹ, số tín hữu gia tăng tại các miền địa lý
khác.

Tín hữu Công giáo
tăng 6%; một tỷ 330 triệu = 18% dân số toàn cầu

Theo số liệu từ
Văn phòng Thống kê trung ương của Giáo hội, phụ trách việc biên soạn Niên giám
Tòa Thánh năm 2020 và Niên giám Thống kê của Giáo hội năm 2018, số tín hữu trên
5 châu lục tăng khoảng 6%, nghĩa là tăng 75 triệu, trong thời gian 5 năm, từ
2013-2018. Vào năm 2018, số tín hữu Công giáo đã đạt đến 1 tỷ 330 triệu, tương
đương với 18% dân số toàn cầu. Có 48% tín hữu sống ở Mỹ châu, 21,5 ở châu Âu và
11,1 ở Á châu, nơi có sự gia tăng đặc biệt.

Linh mục giảm
0,3%

Trong khi số tín
hữu gia tăng thì số linh mục tu sĩ lại giảm đi. Trên toàn thế giới, số linh mục
giảm 0,3%. Cụ thể là từ năm 2013-2014, số linh mục tăng thêm 1.400, nhưng lại
giảm từ năm 2016-2018. Số linh mục tại châu Âu giảm 7% và tại châu Đại dương là
1%, còn tại Mỹ châu không thay đổi. Tuy số linh mục trung bình trên toàn thế giới
suy giảm, số linh mục tại Phi châu tăng 14,3% và tại Á châu tăng 11%.

Nam tu sĩ giảm 8%

Số nam tu sĩ
không phải là linh mục giảm 8%. Tuy số này giảm tại các châu Âu, Mỹ và Đại
dương, nhưng lại gia tăng tại Phi châu và Á châu.

Nữ tu giảm 7,5%

Số nữ tu giảm đến
7,5% trong khoảng thời gian 2013-2018. Năm 2013 có 694 ngàn chị, đến năm 2018
chỉ còn 642 ngàn. Tại Âu châu giảm đến gần 15%, tại Mỹ châu 12%, nhưng tại Phi
châu tăng 9% và tại Á châu tăng 2,6%.

Chủng sinh giảm
2%

Số chủng sinh
trong toàn Giáo hội cũng giảm 2%, trong đó châu Âu giảm 15,6%, châu Mỹ 9,4%.
Nhưng tại Phi châu số chủng sinh tăng 15,6%. (REI 25/03/2020) 

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt