T3, 03 / 2018 11:46 Chiều | Đức Tin Jesus

Có bạn inbox hỏi mình. Tại sao chỉ riêng Nguyên tổ loài người phạm tội bất tuân mà dòng dõi con người phải chịu tội? và tộ tổ tông có truyền lại cho con người không? Có người thì lại thắc mắc không lẽ Chúa tạo ra con người để cho tội tội lỗi thống trị rồi hủy diệt con người như vậy sao? và tại sao phải là Chúa Giê-su mới cứu chuộc được nhân loại này, và Chúa Cha ban Chúa Giê-su là Đấng cứu Độ qua ai và bao nhiêu lần.

Câu cuối mình sẽ trả lời ở bài sau. Còn những câu thắc mắc giống nhau mình sẽ trả lời trong bài này.. Hy vọng giúp mọi người có cái nhìn về Tội Nguyên Tổ và sự cao trọng của Đấng Cứu Chuộc nhân loại là Chúa Giê-su Kito Con Một Thiên Chúa..

Những câu Kinh Thánh nói về Tội:

Romans 5:12

12 Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.13 Trước khi có Lề Luật, đã có tội lỗi ở trần gian.

Psalms 51:7

7 Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,

đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

Romans 3:10-18

Mọi người đều bị tội lỗi thống trị

9 Vậy thì sao? Người Do-thái chúng tôi có hơn gì người khác không? Không hơn gì cả! Quả thế, chúng ta đã chứng minh rằng mọi người, Do-thái cũng như Hy-lạp đều bị tội lỗi thống trị.10 Như có lời chép rằng: Không ai là người công chính, dẫu một người cũng không;11 chẳng ai có lương tri, chẳng ai kiếm tìm Thiên Chúa.12 Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi; chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không.13 Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ chúng chứa đầy mồm nọc độc hổ mang,14 miệng độc dữ điêu ngoa những buông lời nguyền rủa.15 Chúng nhanh chân đi đổ máu người ta,16 đi tới đâu cũng gieo tai rắc hoạ.17 Chúng chẳng biết con đường đưa tới bình an,18 chẳng thấy cần phải kính sợ Thiên Chúa.

1 John 1:8-10

8 Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội,

chúng ta tự lừa dối mình,

và sự thật không ở trong chúng ta.

9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,

Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính

sẽ tha tội cho chúng ta,

và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

Genesis 3:22

22 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa nói: “Này con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta, biết điều thiện điều ác. Bây giờ, đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi.

Isaiah 59:2

1 Này, không phải ĐỨC CHÚA ngắn tay không thể cứu,

cũng chẳng phải Người nặng tai không nghe được,

2 mà chính lỗi lầm của các ngươi

đã phân cách các ngươi với Thiên Chúa các ngươi;

chính tội lỗi các ngươi đã khiến Người ẩn mặt

để khỏi nhìn, khỏi nghe các ngươi.

Ezekiel 18:20

20 Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết; con không mang lấy tội của cha; cha cũng không mang lấy tội của con. Sự công chính của người công chính ở với người công chính. Còn điều dữ của kẻ gian ác ở với kẻ gian ác.

James 1:13 -15

13 Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: “Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ”, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai.14 Nhưng mỗi người có bị cám dỗ, là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt.15 Rồi một khi dục vọng đã cưu mang thì đẻ ra tội; còn tội khi đã phạm rồi, thì sinh ra cái chết.

Romans 7:9-11

9 Xưa kia, không có Luật thì tôi sống; nhưng từ khi có điều răn thì tội bắt đầu sống,10 còn tôi thì chết. Thành thử điều răn lẽ ra phải đưa đến sự sống, lại dẫn tôi đến chỗ chết.

Ezekiel 18:4

4 Này, mạng sống nào cũng thuộc về Ta; mạng sống của cha cũng như mạng sống của con đều thuộc về Ta. Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết.

5 Người nào ăn ở công chính, thi hành điều công minh chính trực,6 không dự tiệc trên núi, không ngước mắt nhìn các ngẫu tượng của nhà Ít-ra-en, không làm cho vợ người đồng loại ra ô uế, không gần gũi phụ nữ đang thời kỳ ô uế,7 không bóc lột ai, trả của cầm cho người cầm của, không cướp của ai, cho kẻ đói bánh ăn, lấy áo che thân kẻ mình trần,8 không cho vay ăn lời, không lấy lãi quá nặng, không nhúng tay vào chuyện bất công, xét xử công minh giữa người với người,9 sống theo những quy tắc của Ta và tuân giữ các quyết định của Ta mà thể hiện lòng trung tín của mình, người ấy mới là người công chính. Chắc chắn nó sẽ được sống – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.

Ecclesiastes 7:29 – (gv)

29 Còn đây là điều duy nhất tôi đã tìm thấy :

con người do Thiên Chúa làm nên, vốn đơn sơ ngay thẳng,

nhưng chính họ lại đi tìm đủ chuyện rắc rối quanh co.

Romans 2:13

Thật vậy, người ta được Thiên Chúa coi là công chính, không phải vì nghe biết Lề Luật, nhưng là vì tuân giữ Lề Luật.

Ephesians 2:1-3

1 Anh em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh em.2 Xưa kia anh em đã sống trong đó, theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục.3 Tất cả chúng tôi xưa kia cũng thuộc hạng người đó, khi chúng tôi buông theo các đam mê của tính xác thịt, thi hành những ước muốn của tính xác thịt và của trí khôn

Psalms 14:2-5

2 Từ trời cao, CHÚA nhìn xuống loài người,

xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.

3 Người người đã lìa xa chính lộ,

chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi,

chẳng có một ai làm điều thiện,

dẫu một người cũng không.

4 Mọi kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,

kẻ không cầu khẩn CHÚA, há chẳng hiểu biết gì?

5 Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,

vì Thiên Chúa bênh dòng dõi chính nhân.

Romans 6:12

12 Vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em nữa, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác.13 Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa

Job 31:18

14 thì tôi sẽ làm gì khi Thiên Chúa chỗi dậy,

khi Người tra hỏi, tôi đáp lại thế nào?

15 Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ

không phải là Đấng tạo ra nó hay sao?

Cũng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy.

16 Phải chăng tôi từ chối ước vọng của người nghèo,

làm cho mắt goá phụ mỏi mòn vì trông ngóng?

17 Phải chăng tôi ăn bánh một mình,

không chia phần cho kẻ mồ côi?

18 Từ thuở thanh xuân, tôi đã nuôi nó như một dưỡng phụ

và đã hướng dẫn nó ngay từ lúc tôi lọt lòng mẫu thân.

19 Phải chăng tôi đã thấy một kẻ khốn cùng không áo mặc,

thấy một người nghèo không mền đắp,

20 mà họ lại không chúc lành cho tôi,

vì nhờ lông chiên của tôi mà được ấm?

21 Phải chăng tôi đã giơ tay đánh trẻ mồ côi,

vì biết mình được nâng đỡ nơi cổng thành?

22 Nếu thế thì đầu tôi phải lìa khỏi cổ

và cánh tay tôi phải đứt khỏi khuỷu tay.

23 Bởi vì tai hoạ của Thiên Chúa làm tôi kinh hãi,

tôi không thể đứng vững

trước oai phong của Người.

24 Phải chăng tôi lấy vàng làm bảo đảm

và nói với vàng ròng: “Ngươi là chốn an toàn của ta! ”

25 Phải chăng tôi mừng vui vì có nhiều của cải,

vì tài sản do tay tôi làm ra?

26 Phải chăng tôi thấy ánh mặt trời rực rỡ

và vầng trăng lộng lẫy huy hoàng

27 mà lặng lẽ để cho lòng bị lôi cuốn

và đưa tay lên miệng mà hôn?

28 Nếu thế thì đó cũng là tội ác đáng trừng phạt,

vì tôi đã dám chối bỏ Thiên Chúa, Đấng ngự chốn trời cao.

Genesis 3:1-19 –

19 Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trá n mới có bánh ăn,

cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra.

Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất.”

TÓM LẠI:

Tội lỗi nguyên Tổ là học thuyết cho rằng bản chất con người đã bị hư hỏng về đạo đức và đạo đức do sự bất tuân của cha mẹ đầu tiên của loài người đối với ý chỉ của Đức Chúa Cha. Trong Kinh thánh, vi sự vi phạm đầu tiên của Ađam và Êva trong Vườn Địa Đàng năm xưa, dẫn đến Sự sụp đổ của nhân loại. Bởi vì sự bất phục tùng của nguyên tổ mà tội lỗi đã đi vào thê giới..

“Vì vậy, cũng giống như tội lỗi đã xâm nhập vào thế giới qua một người, và cái chết qua tội lỗi, và vì vậy cái chết lan truyền đến tất cả mọi người bởi vì tất cả đều phạm tội “(Rô-ma 5:12); “Một sự vi phạm dẫn đến sự lên án cho tất cả mọi người” (Rôma 5:18); và “Trong Ađam tất cả đều chết” (1 Cô-rinh-tô 15:22). Biết được điều này, không có gì ngạc nhiên khi vua David đã viết trong Thánh Vịnh 51: 5: “Này Ta đã bị chìm trong tội lỗi, và mẹ tôi đã phạm tội tội lỗi.” Ê-phê-sô là một quyển sách khác của Kinh Thánh mà mọi người kết nối với tội lỗi ban đầu. Ê-phê-sô 2: 2 nói rằng tất cả những người không ở trong Đấng Kito là “con cái của sự bất tuân”. Ê-phê-phô 2: 3 cũng thiết lập điều này, và nói rằng tất cả chúng ta đều là “con cái của cơn thịnh nộ.” Nếu đúng như vậy, bởi vì tất cả chúng ta đều là những người có tội. Trong khi Thiên Chúa không tạo ra con người phạm tội, nhưng ngay thẳng, chúng ta đã rơi vào tội lỗi và trở nên tội lỗi do sự bất phục của Ađam. nguyên tổ loài người.

Chúa Giêsus là một cây cầu mà chúng ta có thể đi đến với Thiên Chúa một lần nữa. Chúa Giê-su là cây cầu đá ( mình đã nói về vấn đề này nhiều lần rồi). nối giữa Thiên Đàng và thê gian tội này. Nếu muốn đến với Thiên Đàng bắt buộc chúng ta phải đi trên cây cầu đá Giê-su bởi vì không còn con đường nào khác.

Bởi tội lỗi ban đầu mà mọi người sinh ra trong thế giới đã bị hư hỏng và sụp đổ này sẽ không ai có khả năng phục hồi và được sự sống nếu không được Thiên Chúa giải cứu.

Bởi một người mà mọi người phải chêt, thì cũng một người mà tất cả sẽ được sống..

Xưa Adam vì không vâng phục mà phải chết.. Thì nay Con một Thiên Chúa là Đức Kito sẽ giải cứu những ai biêt vâng phục..

Vậy chúng ta thấy rõ..

Chêt vì không vâng phục

Sống vì biêt vâng phục..

Bây giờ thì chúng ta đã hiểu tại sao khi sanh ra chúng ta đều mang tội nguyên tổ chưa? dù rằng tội đó chúng ta không phạm.. Đây là quy luật của Thiên Chúa.

Vậy chúng ta hãy đứng thẳng và ngẩng cao đầu vì được làm con Thiên Chúa. Chúng ta hãy sống công chính giữa mọi người. Để tất cả mọi người sẽ thấy Chúa qua chúng ta. Để họ thấy nơi chúng ta là ánh sáng.