T2, 11 / 2017 12:50 Sáng | Đức Tin Jesus

Lạy Cha hằng hữu, Con Cha đã hứa rằng Cha sẽ ban cho chúng con mọi ơn chúng con xin Cha nhân danh Người. Tin tưởng vào lời hứa cả thể này, giờ đây nhân danh Chúa GIÊSU KITÔ và dựa vào công nghiệp của Người, con cầu xin Cha ban cho con những ơn sau; và những ơn con xin cho con thì con cũng có ý xin cho hết thảy mọi người.

Ơn thứ nhất là xin Cha tha thứ cho tất cả mọi tội con đã trót phạm đến Cha, mà con hết lòng đau đớn ăn năn trên hết mọi sự, vì con đã khinh chê Cha là Đấng tốt lành vô ngần. Con dốc lòng từ nay thà chết ngàn lần còn hơn là xúc phạm đến Cha.

Ơn thứ hai là xin Cha soi sáng cho con nhận biết sự phù phiếm chóng qua của các của cải trên đời này, và sự cao cả và tốt lành vô ngần của Cha.

Ơn thứ ba là xin Cha cho con được lòng kính mến Cha, nhờ đó con sẽ từ bỏ mọi thụ tạo nhất là từ bỏ chính mình con, để con không còn yêu mến sự gì ngoài Cha và Thánh Ý Cha. Xin đốt lên trong con ngọn lửa kính mến Cha.

Ơn thứ tư là xin Cha cho con được lòng trông cậy vào công nghiệp Chúa GIÊSU KITÔ và sự bảo trợ của Đức Maria.

Ơn thứ năm là xin Cha cho con được bền đỗ trong ơn nghĩa Cha.

Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và thường bất trung sau bao lần đoan hứa. Nếu Chúa không phù trợ luôn bằng sự cứu giúp của Chúa, con sẽ lại khốn nạn mất nghĩa cùng Chúa. Lạy Chúa con, xin đừng để con lìa xa Chúa. Con dốc lòng sẽ chạy đến cầu xin cùng Chúa trong mọi cơn cám dỗ và túng thiếu. Con tin chắc rằng hễ con đến cầu xin cùng Chúa, thì con sẽ được cứu giúp; nhưng con lo sợ rằng con sẽ lơ là việc đến cầu xin cùng Chúa và sự lơ là này sẽ khiến con phải hư mất.

Ôi lạy Cha hằng hữu, vì tình yêu Cha dành cho Chúa GIÊSU KITÔ, xin ban cho con ơn biết cầu nguyện; nghĩa là, ơn biết luôn cầu xin cùng Chúa ban ơn cứu giúp, và biết không ngừng lập lại rằng: “Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con”; “Lạy Chúa GIÊSU, xin thương xót con”; “Lạy Mẹ Maria, xin cứu giúp con”.

Lạy Mẹ Maria, con hướng về Mẹ là Đấng Bàu Chữa và sự cậy trông của con. Mẹ xin ơn gì với Chúa đều được cả. Con khẩn nài Mẹ, vì tình yêu Mẹ dành cho Chúa GIÊSU KITÔ, ban cho con ơn bền đỗ và ơn luôn biết cầu xin cùng Con Mẹ và cầu xin với Mẹ. Amen.