T7, 11 / 2017 1:57 Sáng | Đức Tin Jesus

Kinh truyền tin Công Giáo – DuctinJesus.com

Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria.

Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa ThánhThần.

Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời,

Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền.

Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.

Và ở cùng chúng con.

Kính Mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con.

Đá ng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá cho chúng con ngày sau khi sống lại, được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh truyen tin
Kinh Truyen Tin

Lời Nguyện

Lạy Chúa, là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con phó thác các linh hồn, mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian này về bên Chúa. Xin cho các linh hồn, mà chúng con cầu nguyện hôm nay, được bước qua sự chết bình an và được vào cõi trường sinh mà Chúa đã hứa ban cho những người trông cậy nơi Chúa. Xin lấy lượng từ bi nhân hậu mà tha thứ mọi lỗi lầm mà các linh hồn đã phạm vì sự yếu đuối của kiếp sống con người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Giêsu – Maria – Giuse con mến yêu Xin cứu rỗi các linh hồn.