CN, 04 / 2018 4:49 Chiều | Đức Tin Jesus

Lạy Thánh Giuse * xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu * Cha có thần thế trước Mặt Đức Chúa Trời * đến nỗi người ta có thể nói rằng * trên Trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin

* lạy Cha hiền, xin cầu bàu cùng Chúa Giesu cho chúng con * khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vị bảo hộ trung thành của Chúa Con Chí Thánh * nay xin Cha bàu chữa cho chúng con bên Tòa Chúa * chúng con trao phó nơi Cha những khó khăn này * (–trong giây phút thinh lặng, chúng ta nguyện xin Thánh Cả Giuse –)

* xin Cha giải gỡ giúp chúng con * để thêm một vinh quang mới * và bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha * lạy Thánh Giuse nhơn từ * chúng con tin tưởng – vâng – chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con * và giải thoát cho chúng con khỏi những khổ cực u sầu mà chúng con đang gặp phải * hơn nữa chúng con vững lòng trông cậy Cha không bỏ qua điều gì mà giúp ích cho những người sầu khổ kêu cầu Cha * chúng con sấp mình dưới chân Cha

* tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van khóc lóc của chúng con * xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con * và chúc lành cho chúng con – Amen