T6, 11 / 2017 8:43 Chiều | Đức Tin Jesus

”Vì muôn Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”
(TV. 136)

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương


Miền Giao ước trao Mạc Khải diệu thường


Từ Đức Chuá Đấng giàu Lòng thương xót


Dòng lịch sử sáng ngời Ý Thánh Vương


Ơn Cứu độ vầng dương trời bén giọt.

Muôn ngàn đời Chúa ngự giữa không xanh

Mắt ủi an bình minh sáng ngọt lành

Mây Thánh hoánhẹ nhàng trôi quãng gá nh

Ánh hoàng hôn trở bước cuối ngày nhanh

Được quần tụ bên gia đình Linh Thánh.

Muôn ngàn đời Chúa ngự giữa nhân tâm

Soi chính lộ hướng con tránh lối lầm

Lòng ấp ủ nối duyên trời và đất

Cho sinh sôi sự sống bước thăng trầm

Đường ngay thẳng sống tín trung dạ cật.

Muôn ngàn đời Chúa nuôi nấng hồn con

Chốn gian truân con chẳng phải héo mòn

Gió lập Đông mà lòng con ấm lạ

Cùng Thiên thần vào dự Tiệc Tình Son*

Đời lưu ký có Thần Lương* thoả dạ.

Dã Tràng Cát

Sài Gòn, 5/1/2017

(*) Bí tích Thánh Thể