muôn ngàn đời chúa vẫn trọn tình thươngTag: 

Trọn Tình Thương

Trọn Tình Thương

T6, 11 / 2017 8:43 Chiều
”Vì muôn Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (TV. 136) Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương Miền Giao ước trao Mạc Khải diệu thường Từ Đức Chuá Đấng giàu Lòng thương xót Dòng lịch sử sán...