T3, 06 / 2019 1:18 Sáng | Đức Tin Jesus

Giải Đáp và Hướng Dẫn:
Lm. Phi Quang

Hỏi 72:

Thưa cha những người ngoại đạo khi chết đi, linh hồn sẽ đi về đâu? và họ có được hưởng những đặc ân do những người còn sống xin lễ và cầu nguyện cho họ không. Con xin cám ơn cha.
Lưu Thị Vinh

Đáp:

Giáo Hội dạy chúng ta: “Những ai đã chết trong ân sủng và ân nghĩa của Thiên Chúa và đã hoàn toàn được thanh tẩy, sẽ sống muôn đời với Chúa Kitô” (GLCG 1023). Như vậy, sau khi chết những ai có ơn nghĩa với Chúa, những người được sạch tội tổ tông và tội riêng thì được vào hưởng Nước Chúa. Những người không chịu tin và lãnh bí tích Thánh Tẩy thì không có tư cách để hưởng Nước Chúa. Tuy vậy, việc mỗi người được ơn nghĩa Chúa, không thuộc quyền thẩm định của con người vì có những trường hợp Chúa ban ơn cho người khác chúng ta không thể biết được. “Những người không do lỗi của mình mà không biết đến Phúc Âm của Chúa Kitô và Giáo Hội của Ngài, nhưng thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và nhờ ơn sủng của Ngài mà hành động để làm trọn Thánh ý Ngài, theo như lương tâm của họ mạc khải cho họ và truyền dạy họ, thì những người đó có thể đạt tới ơn cứu độ muôn đời” (LG 16). Thiên Chúa có thể dùng những con đường mà chỉ mình Ngài biết để đưa người ta tới đức tin (xem AG 7). Chúng ta vẫn có thể xin lễ cầu nguyện cho họ và phó thác cho Chúa tùy Ngài sử dụng theo ý của Ngài. Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo dạy chúng ta: “Sự chuyển cầu của các Kitô hữu đã không đặt cho mình một giới hạn nào” (GLCG 2636).