T6, 11 / 2023 5:20 Chiều | Đức Tin Jesus

Năm nay, giáo phận Xuân Lộc mở Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập. Tôi thắc mắc là việc hưởng ơn toàn xá, một ơn trọng đại, tại sao không được mở rộng đến tất cả các nhà thờ trong giáo phận mà chỉ hạn chế tại các nhà thờ chánh tòa, nhà thờ các cha quản hạt và một số nhà thờ  có những đặc điểm riêng… khi giáo hữu đến hành hương, kính viếng? và tại sao Giáo hội không cho phép mở Năm Thánh thường xuyên hơn như 5 năm, 10 năm một lần mà cứ phải 25 năm hoặc 50 năm?

Giuse Tạ Hợp Khuyến – Đồng Nai

 

CGvDT : Vấn đề bạn hỏi, Tòa soạn đã xin cha PX. Nguyễn Hùng Oánh thuộc TGP TPHCM chia sẻ một số điểm liên quan như sau:

Tội: ân xá không có tha tội. Ân xá không có tha hình phạt hỏa ngục. Ân xá chỉ tha hình phạt tạm ở đời này và hình phạt ở luyện ngục.

Muốn được tha tội thì phải ăn năn ghét tội và chừa tội – ghét tội vì lòng mến Chúa bởi Chúa thương tôi, chịu chết cho tội mà tôi chống lại Chúa, tôi hối hận, ghét tội và xin chừa, không phạm tội nữa. Tội được Chúa tha nhưng tội nặng buộc phải chịu Bí tích Giải tội (đi xưng tội để lãnh ơn xá tội thì phải rước lễ). Dĩ nhiên Chúa thừa biết tội sau này tôi lại tái phạm, nhưng không phải tôi lừa dối Chúa mà chỉ vì con người yếu đuối luôn luôn hướng về tội, còn Chúa thì luôn luôn đi tìm con chiên lạc.

Tội phát sinh hình phạt mang trong mình, (ở đời thì ở tù). Ta có thể lập công đền tội: làm việc lành phúc đức thì được tha dần dần (ơn tiểu xá) hoặc tha hoàn toàn (ơn đại xá: chết thì được lên thiên đàng ngay).

Hội Thánh dùng kho tàng công nghiệp của Đức Kitô, Đức Mẹ và các Thánh phân phát cho con cái mình để đền bồi hình phạt tạm ta mắc phải vì tội của ta (Giáo luật điều 992) gọi là ân xá.  Ân xá có hai loại: tiểu xá (indulgentia partialis, indulgence partielle) và đại xá (indulgentia plenaria, indulgence plénière).

Điều kiện hưởng ơn tiểu xá:

Không mắc tội nặng (mắc tội nhẹ được hưởng tiểu xá), đọc kinh hoặc làm việc có ơn tiểu xá (làm dấu Thánh Giá, kinh Tin, Cậy, Mến, kinh Tin Kính, kinh Trông Cậy, lần hạt…).

Điều kiện hưởng ơn đại xá:

Đọc kinh hoặc làm việc có ơn đại xá: đọc sách Thánh nửa giờ, đọc kinh Mân Côi với nhau (tràng hạt 50) trong nhà thờ, trong gia đình, trong Tu hội; viếng riêng hoặc chung Mình Thánh Chúa nửa giờ; linh mục ban ơn toàn xá cho người lâm tử (nếu đã xin phép lành đại xá của Đức Giáo hoàng ban cho trong giờ lâm tử thì dương nhiên được); xưng tội (xưng tội một lần có thể nhận nhiều ơn đại xá), rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng; loại bỏ mọi quyến luyến tội lỗi, kể cả tội nhẹ.

Mỗi ngày nhận đại xá một lần.

Ân toàn xá:

Ân toàn xá (indulgence du Jubilé) là ơn đại xá được Đức Giáo hoàng ban một cách trọng thể trong một thời gian gọi là Năm Thánh (Année sainte) hay Năm Toàn xá (Jubilé).

Nguồn gốc của từ ngữ Jubilé trong tiếng Do Thái là jobelin thổi tù và để báo hiện ngày xá tội, năm thứ năm mươi xá tội.

Giáo hội lập Năm Toàn xá vì lợi ích cho toàn thể Giáo hội và cả thế giới, thí dụ Năm Thánh 1975, Đức Phaolô VI đã đề ra hai mục tiêu là canh tân và hòa giải làm trọng điểm cho Năm Thánh; Năm Thánh 2000, Đức Gioan Phaolô II đã ban hành Tông thư “Tiến tới thiên niên kỷ đệ tam” đề ra mục tiêu kỷ niệm biến cố Giáng sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa. Như vậy, lãnh nhận ân toàn xá trong Năm Thánh có một ý nghĩa đặc biệt, một sức sống mãnh liệt vùng lên trong toàn thể Giáo hội, kéo mọi thành phần dân Chúa vươn lên do Chúa Thánh Thần tác động và Giáo hội rao giảng để mọi người trở về với Thiên Chúa mạnh hơn, để mọi người sống truyền giáo, bác ái, hiệp nhất.

Theo đó, nhiều nơi kỷ niệm 50 năm, 100 năm thành lập địa phận…  xin Tòa Thánh cho mở Năm Thánh cũng có mục đích như trên và địa điểm đến lãnh ơn toàn xá cũng cần có một mức độ “đáng kính” nhất định.