T5, 09 / 2020 8:24 Sáng | Đức Tin Jesus

Danh sách Thuyên chuyển linh mục giáo phận Xuân Lộc 2020

9 giờ Sáng ngày 10.09.2020 – Thánh lễ Sai Đi tại TGM Xuân Lộc do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ tế. Trong Thánh Lễ, Cha Chưởng Ấn Giuse Đoàn Xuân Linh đã công bố Danh sách thuyên chuyển Linh mục năm 2020 và chính tay Đức cha Giuse trao bổ nhiệm thư cho quý cha trong đợt thuyên chuyển năm nay. Danh sách thuyên chuyển như sau: 

**. Xem trên điện thoại, quý cộng đoàn vui lòng để ngang điện thoại.
 

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN NHIỆM VỤ CŨ SỨ VỤ MỚI
1 Đaminh Trần Văn Minh Chánh xứ Thanh Bình nghỉ hưu
2 Giacôbê Lâm Văn Thế Chánh xứ Thống Nhất nghỉ hưu
3 Hiêrônimô Nguyễn Văn Thao Chánh xứ Mẫu Tâm nghỉ hưu
4 Giuse Đinh Nam Hưng Chánh xứ Bùi Chu nghỉ hưu
5 Đaminh Nguyễn Đính giúp Phú Thiện về lại nhà hưu
6 Marcô Nguyễn Tuyến Huyên Giáo sư nội trú tổng linh hướng
ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc
Phó xứ Võ Dõng
– Đặc trách toàn quyền
GHBL Soklu
7 Giuse Đỗ Mạnh Thịnh Giáo sư nội trú ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc quyền Tổng linh hướng
ĐCV Thánh Giuse
Xuân Lộc
8 Phêrô Nguyễn Quang Khương Quản nhiệm Gx. Thọ Lộc Chánh xứ Thọ Lộc
9 Đaminh Lâm Sơn Thủy Phó xứ Bích Lâm Đặc trách GHBL Vinh Lâm
10 Giuse Đỗ Đức Chính giúp Đức Long Phó xứ Đức Long –
Đặc trách GHBL
Đức Tâm
11 Phêrô Phạm Quốc Thuần chữa bệnh tại Dòng
Gioan TC Hố Nai
Chánh xứ Phước Lý
12 Micae Nguyễn Xuân Linh Ny Phó xứ Biên Hòa Chánh xứ Phú Xuân
13 Matthêu Nguyễn Đại Tài Phó xứ Chính Tòa Chánh xứ Bảo Quang
14 Antôn Phạm Xuân Toàn Phó xứ Chính Tòa Quản nhiệm Gx. Trảng Táo
15 Gioan B. Phạm Đức Nhân Chánh xứ Thánh Linh Chánh xứ Mẫu Tâm
16 Đaminh Ngô Công Sứ Quản hạt Xuân Lộc Quản nhiệm Gx.Bình Khánh
17 Phêrô Đoàn Đức Thăng Chánh xứ Quảng Tâm Phó xứ Bùi Chu –
Đặc trách toàn quyền 
Gh. An Chu
18 Giuse Ngô Quốc Thạnh Chánh xứ Thuận Hòa Chánh xứ Bùi Thái
19 Phanxicô X. Nguyễn Văn Lắm Chánh xứ Đức Mẹ VNNT Chánh xứ Cáp Rang
20 Philipphê Phạm Duy Linh Chánh xứ Gia Tôn Chánh xứ Thống Nhất
21 Tôma A. Nguyễn Đức Trọng Chánh xứ Martinô Chánh xứ Xuân Đường
22 Phaolô Phạm Văn Viện Chánh xứ Tiên Chu Chánh xứ Đồng Phát
23 Giuse Đoàn Công Bình Chánh xứ Hiền Hòa Chánh xứ Bùi Chu
24 Vinhsơn Dương Văn Đức Chánh xứ Thạch An Chánh xứ Hiền Hòa
25 Vinhsơn Nguyễn Văn Tuyền Chánh xứ Đồng Phát Chánh xứ Thanh Bình
26 Giuse Nguyễn Đình Nhiệm Chánh xứ Quảng Biên Chánh xứ Thuận Hòa
27 Giuse Phạm Đình Thước Chánh xứ Bùi Thái Chánh xứ Xuân An
28 Giuse Nguyễn Đức Thắng Chánh xứ Suối Nho Chánh xứ Xuân Khánh
29 Phêrô Phan Khắc Giữa Chánh xứ Bình Khánh Chánh xứ Martinô
30 Giuse Hoàng Mạnh Hiểu Chánh xứ Xuân Khánh Chánh xứ Quảng Biên
31 Đaminh Trần Gia Long Chánh xứ Xuân Đường Chánh xứ Gia Tôn
32 Giuse Đỗ Mạnh Thái Chánh xứ Long Phước Chánh xứ Phú Thiện
33 Giuse Cao Đức Long Chánh xứ Hiếu Liêm Chánh xứ Long Phước
34 Đaminh Đặng Công Khanh Chánh xứ Thiên An Chánh xứ Thạch An
35 Fx. Hoàng Văn Hương Chánh xứ Vĩnh An Chánh xứ Suối Nho
36 Phêrô Nguyễn Xuân Huy Chánh xứ Quảng Xuân Chánh xứ Quảng Tâm
37 Vinhsơn Nguyễn Văn Tiếu Chánh xứ Cáp Rang Chánh xứ Tiên Chu
38 Gioan B. Phạm Phi Vũ Chánh xứ Xuân Bảo chuẩn bị thi hành mục
vụ ở nước ngoài
39 Giuse Phạm Huy Khôi Phó xứ Tân Mai Phó xứ Thánh Đaminh
– Đặc trách
GHBL Xuân Phan
40 Martinô Phạm Hồng Duy Anh Chánh xứ Bàu Hàm chuẩn bị thi hành mục
vụ ở nước ngoài
41 Matthêu Lê Lực Phó xứ Ninh Phát Chánh xứ Thánh Linh
42 Gioan B. Nguyễn Văn Tùng Phó xứ Phú Lâm Chánh xứ Xuân Hiệp
43 Vinhsơn Nguyễn Thế Cường Phó xứ Bùi Đệ Chánh xứ
Đức Mẹ VNNT
44 Tôma A. Trần Bá Huy Phó xứ Dốc Mơ Chánh xứ Quảng Xuân
45 Giuse Đào Minh Lang Phó xứ Tâm An Chánh xứ Thiên Đức
46 Phêrô Trần Anh Khôi Phó xứ Ngọc Lâm –
Đặc trách GHBL Bàu Mây
Chánh xứ Xuân Tây
47 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Phó xứ Suối Nho Chánh xứ Bàu Hàm
48 Gioan Phaolô Phạm Quang Vinh Phó xứ Bắc Hải Chánh xứ Hiếu Liêm
49 Micae Nguyễn Chánh Tín Phó xứ Lộ Đức Chánh xứ Thiên An
50 Giuse Phan Duy Sơn Phó xứ Tân Bình Chánh xứ Xuân Thiện
51 Đaminh Nguyễn Danh Khoa Phó xứ Dốc Mơ Chánh xứ Vĩnh An
52 Giuse Lê Thái Văn Phó xứ Hà Nội Chánh xứ Hóa An
53 Giuse Vũ Anh Dũng Phó xứ Thạch An Chánh xứ Xuân Bảo
54 Giuse Nguyễn Thanh Tùng Phó xứ Bình An Phó xứ Thái Hiệp
55 Giuse Vinhsơn Nguyễn Nhật Trọng Khanh Phó xứ Xuân Bình Phó xứ Ngọc Lâm –
Đặc trách
GHBL Bàu Mây
56 Giuse Nguyễn Văn Trí Dũng Phó xứ Hòa Bình Phó xứ Ninh Phát
57 Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy Phó xứ Russeykeo Phó xứ Chính Tòa
58 Antôn Lê Tiến Lĩnh Phó xứ Thiết Nham Phó xứ Lợi Hà
59 Giuse Bùi Trung Hiếu Phó xứ Suối Cát Phó xứ Thái Xuân
60 Emmanuel Nguyễn Công Luận Phó xứ Phát Hải Phó xứ Bắc Thần
61 Đaminh Nguyễn Hữu Thức Phó xứ Ngọc Lâm Phó xứ Minh Hòa
62 Bênêđictô Lê Vương Quyền Phó xứ Bùi Chu Phó xứ Dốc Mơ
63 Phanxicô X. Nguyễn Hữu Văn Phó xứ Dĩ An Phó xứ Tâm An
64 Martinô Ngô Hoàng Lâm Phó xứ Phương Lâm Phó xứ Lộ Đức
65 Phêrô Phạm Đông Hòa Phó xứ Tân Triều Phó xứ Hòa Bình
66 Marcô Nguyễn Trung Lưu Phụ trách Cộng đoàn
Dự tu Biên Hòa
Phó xứ Xuân Thanh –
Đặc trách
GHBL Xuân Dưng
67 Giuse Lương Quốc Dũng Phụ trách Cộng đoàn Dự tu Công Thành-Sài Gòn Phụ trách Cộng đoàn
Dự tu Dĩ An
68 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Phụ trách Cộng đoàn
Dự tu Dĩ An
Phụ trách Cộng đoàn
Dự tu Biên Hòa
69 Giuse Nguyễn Xuân Dương Phó xứ Thánh Tâm đến Giáo xứ Xuân Trà
hụ giúp mục vụ &
chuẩn bị thi hành mục vụ
ở nước ngoài
70 Gioakim Phạm Thanh Điệp Trường CĐ Hòa Bình-Xuân Lộc đến Giáo xứ Tân Bắc phụ giúp mục vụ & chuẩn
bị
thi hành mục vụ ở nước ngoài
71 Giuse Dương Quang Bình Phó xứ Lộ Đức Phó xứ Kẻ Sặt
72 Martinô Trần Vũ Xuân Cảnh giúp Gia Cốc Phó xứ Suối Cát
73 Phêrô Nguyễn Đức Đại giúp Ngọc Lâm Phó xứ Tân Triều
74 Giuse Bùi Quang Đại giúp Vườn Ngô Phó xứ Tân Bình
75 Phêrô Vũ Ngọc Đức giúp Xuân Trà Phó xứ Thành Tâm
76 Giuse Đinh Huy Lương Hân giúp Phú Hòa Phó xứ Thiết Nham
77 Giuse Bùi Thế Hiệp giúp Phúc Nhạc Phó xứ Dĩ An
78 Giuse Ngô Nam Hoành giúp Na Goa Phó xứ Thánh Tâm
79 Giuse Nguyễn Đức Huy giúp Thọ Lộc Phó xứ Đức Long
80 Phaolô Nguyễn Minh Hưng giúp Đức Long Phó xứ vTân Mai
81 Giuse Vũ Hoàng Trung Hưng giúp Xuân Bắc Phó xứ Quảng Biên
82 Giuse Nguyễn Công Hữu giúp Dĩ An Phó xứ Hiệp Lực
83 Emmanuel Nguyễn Khánh giúp Phương Lâm Phó xứ Bùi Đệ
84 Gioan B. Đỗ Anh Khoa giúp Phú Lâm Phó xứ Martinô
85 Giuse Trương Anh Kỳ giúp Trà Cổ Phó xứ Phương Lâm
86 Phaolô Võ Tấn Lộc giúp Bùi Chu Phó xứ Bến Gỗ
87 Martinô Nguyễn Xuân Lộc giúp Tân Mai Phó xứ Thuận Hòa
88 Phêrô Trần Lê Thành Nhân giúp Nam Hà Phó xứ Thạch An
89 Giuse Võ Đình Nhật giúp Thịnh An Phó xứ Hà Nội
90 Giuse Nguyễn Đình Nhu giúp Thánh Tâm đến Thái Hiệp phụ giúp
mục vụ &
chuẩn bị du học
91 Matthêu Lã Văn Phát giúp Tâm An Phó xứ Bình An
92 Phêrô Nguyễn Lê Phong giúp Cẩm Đường Phó xứ Biên Hòa
93 Giuse Lê Thanh Phương giúp Bảo Thị Phó xứ Đồng Phát
94 Phanxicô X. Nguyễn Hữu Quốc Quân giúp Chính Tòa Phó xứ Russeykeo
95 Giuse Vũ Viết Quang giúp Ninh Phát HVCGVN
96 Giuse Bùi Kim Quang giúp Tân Bắc Phó xứ Suối Nho
97 Martinô Bùi Duy Quyền giúp TGM HVCGVN
98 Gioan B. Nguyễn Vũ Thanh Sơn giúp Hòa Lâm Phó xứ Ngọc Lâm
99 Giuse Vũ Nhật Chí Sĩ giúp Minh Hòa Phó xứ Định Quán
100 Gioan Phạm Duy Tân giúp Phúc Lâm Phó xứ Dốc Mơ
101 Martinô M. Nguyễn Mạnh Tiến giúp Thạch Lâm Trường CĐ Hòa Bình
-Xuân Lộc
102 Vinhsơn Nguyễn Minh Tiến giúp Trường CĐ Hòa Bình-Xuân Lộc Phó xứ Bắc Hải
103 Giuse Nguyễn Quốc Tỉnh giúp Russeykeo Phó xứ Tân Bắc
104 Tôma Toán Lê Đức Minh Trí giúp Phát Hải Phó xứ Quang Lâm
105 Phêrô Trần Minh Trung giúp Lộ Đức Phó xứ Đồng Tâm
106 Augustinô Vũ Đình Trung giúp Bình Lộc Phó xứ Phát Hải
107 Đaminh Saviô Phạm Đức Trung giúp xứ Thánh Giuse Phụ trách Cộng đoàn
Dự tu Công Thành
-Sài Gòn
108 Giuse Mai Văn Tuyến giúp Tân Triều Phó xứ Phú Lâm
109 Giuse Phạm Hoàng Vũ giúp Hà Nội HVCGVN
110 Giuse Nguyễn Minh Vương giúp Suối Nho Phó xứ Na Goa
111 Giuse Nguyễn Duy Phưởng Phó xứ Hiệp Lực Phó xứ Xuân Bình

Thuyên chuyển linh mục Xuân Lộc 2020