T2, 05 / 2018 9:16 Sáng | Đức Tin Jesus

Cha Máccô BÙI QUAN ĐỨC, CSsR đã về bên Chúa vào lúc 21:30 ngày 20 tháng 5 năm 2018 tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

NGÀY LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG…

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho cha Macco Bùi Quan Đức.

Cha Macco Sinh ngày: 06.10.1966 tại Sài Gòn

Khấn Lần đầu: 01.08.1992

Khấn Trọn đời: 01.08.1996

Lãnh sứ vụ Linh mục: 04.09.1999

Cha đã về với Chúa sau 52 năm làm con Chúa trên dương thế, 26 năm sống lời khấn Dòng và 19 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

– Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 10 giờ sáng Thứ Hai, ngày 21.05.2018 tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.

– Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6 giờ sáng Thứ Tư, ngày 23.05.2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.

– Sau Thánh lễ, thi hài cha Mác-cô sẽ được hoả tá ng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho cha Mác-cô Bùi Quan Đức, C.Ss.R.