T4, 05 / 2018 10:22 Chiều | Đức Tin Jesus

LỊCH THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC HẠT BẠC LIÊU VÀ CÀ MAU 2018

HẠT BẠC LIÊU:

  • Thứ Sáu, ngày 01/06/2018 : Cha Gk Nguyễn Xuân Lập về Họ Tắc Sậy, Thánh lễ 9g00 sáng.
  • Thứ Bảy, ngày 09/06/2018: Cha Pr. Chu Quang Trịnh nhậm chánh sở Họ Đại Hải, Thánh lễ 9g00 sáng.
  • Thứ Năm, ngày 14/06/2018 Cha Dom Nguyễn Ngọc Thuần nhậm chánh sở Họ Vĩnh Hiệp, Thánh lễ 9g00 sáng.

HẠT CÀ MAU:

  • Thứ Hai, ngày 04/06/2018: Cha Martinô Nguyễn Hoàng Hôn đến Họ đạo Rau Dừa.
  • Thứ Ba, ngày 05/06/2018: Cha Gb. Phạm Văn Tụ đến Họ đạo Cái Rắn.
  • Thứ Tư, ngày 06/06/2018: Cha Phaolô Phạm Minh Tân đến Họ đạo Cái Cấm.
  • Thứ Năm, ngày 07/06/2018: Cha Phêrô Đào Quốc Toản đến Họ đạo Cây Bốm.