T4, 10 / 2020 4:29 Chiều | Đức Tin Jesus

KINH XIN ƠN CHỮA LÀNH

Lời kinh được chuẩn nhận bởi Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho.

Nguồn: giaophanmytho.net