CN, 01 / 2018 11:58 Chiều | Đức Tin Jesus

Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng sinh ngày 25/02/1942, tại Đà Nẵng

Lãnh sứ vụ Linh mục ngày 21/12/1971

Nguyên Quản xứ Trà Kiệu (1975 – 1989)

Nguyên Quản xứ Chính tòa Đà Nẵng (1989-1994)

VP.TGM Gp Đà Nẵng