T7, 12 / 2017 11:06 Chiều | Đức Tin Jesus

Yêu trọn vẹn khiến Thánh Tâm nhận lãnh

Ngọn giáo đâm cho máu chảy tỏ tường

Chúng con nhìn mà kính lạy vết thương

Như bằng chứng của mối tình khôn tả.

Đây biểu tượng nói lên lòng yêu Chúa

Và tỏ bày hai lễ tế Người dâng

Lễ xưa kia trên thập tự máu hồng

Là mầu nhiệm ngày nay trên thế giới.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đấng Giàu Lòng Thương Xót, xin thương xót chúng con, xin giúp chúng con chân nhận tình yêu bao la và vô điều kiện của Ngài để chúng con có thể cảm nghiệm được lòng thương xót bao la của Ngài dành cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tìm đến với Thánh Tâm Người để được hưởng nhờ ơn cứu độ. Người là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

Xin chúc toàn thể ACE ngày mới được vui vẻ hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của Chúa và Mẹ Maria, Mẹ của Đấng Giàu Lòng Thương Xót. Amen