Những Câu Cách Ngôn Ðạo Ðức

Những câu cách ngôn đạo đức mà mọi người Kitô hữu phải biết:

–    Ðược cả thế gian, mà mất linh hồn, nào ích gì?

–    Hết mọi sự đều có cùng, chỉ cuộc sống đời đời là không có cùng.

–    Thà mất hết mọi sự còn hơn mất Ðức Chúa Trời.

–    Không có tội nào là sự dữ nhỏ, dù tội cực nhẹ cũng vậy.

–    Muốn đẹp lòng Chúa, cần phải bỏ mình đi.

–    Làm cốt để thoả ý riêng, tức là làm một cách vô ích.

–    Muốn được rỗi linh hồn, thì hằng phải sợ kẻo mình mất linh hồn.

–    Chết để làm đẹp lòng Chúa.

–    Chỉ có một sư dữ phải sợ: Ấy là tội.

–    Chỉ thánh ý Chúa là tốt và đó là điều ta hằng phải muốn.

–    Khi nào người ta chỉ ước ao Chúa thì hằng được bằng lòng mãi, dù có gặp những sự trái ý đến đâu cũng vậy.

–    Tôi phải tưởng tượng như ở thế gian này chỉ có Chúa và tôi.

–    Cả thế gian cũng không thể làm cho lòng ta thoả mãn, chỉ một mình Ðức Chúa Trời có thể làm cho lòng ta thoả mãn thôi.

–    Kính mến Chúa: Ðó là hạnh phúc; và làm tròn thánh ý Chúa: Ðó thật là kính mến.

–    Sự nguyện làm cho ta được hết mọi của cải, ơn phúc. Kẻ cầu nguyện thì được mọi sự ước ao.

–    Một ngày không nguyện ngắm, tức là một ngày bỏ hư qua.

–    Bà thánh Têrêsa dạy rằng: “Bỏ sự nguyện ngắm: Ấy là gieo mình xuống hoả ngục”.

–    Ðừng bỏ qua ngày nào mà chẳng đọc một vài trang sách dẫn đường nhân đức.

–    Lòng ham danh dự là chứng dịch dễ giết hại lòng đạo đức.

–    Muốn nên khiêm nhường thật trong lòng, chứ không phải chỉ khiêm nhừng ngoài môi, ngoài miệng thì bảo mình là đáng khinh dễ chưa đủ, còn phải muốn cho người ta khinh dễ mình nữa.

Một người giáo hữu không biết chịu một chút nhục nhã vì Chúa, nào có giá trị gì?

–    Khi người ta chửi rủa anh em, anh em hãy bảo rằng: Đó là câu truyện để mà cười.

–    Hãy tưởng tượng đến hoả ngục mà anh em đã đáng phải chịu, rồi ra anh em sẽ lấy mọi sự đau khổ đời này làm nhẹ nhàng.

–    Khi có lòng yêu mến đức khó khăn, thì người ta được đầy đủ mọi sự.

–    Về những sự đời này, thì ta hãy chọn lấy những sự kém nhất; còn những sự về Đức Chúa Trời, thì ta hãy chọn lấy những sự tốt nhất.

–    Kẻ hay vâng lời thì làm cho Đức Chúa Trời vui lòng.

–    Đức thương yêu thật ở tại hai điều này: Là làm sự lành cho kẻ làm hại ta và nhờ đấy mà chiếm lấy lòng họ.

–    Đến giờ chết thì những của cải và những danh vọng đời này có ích gì?

–    Linh hồn được Chúa gọi để kính mến Người, thì được ơn trọng dường nào!

–    Không có một sự ước ao tốt nào mà Chúa không thưởng.

–    Nếu không quy về Đức Chúa Trời thì không có lòng yêu mến nào là tốt cả, cho ngay rằng yêu mến những sự tốt lành cũng thế thôi.

–    Phải biết ơn, phải biết ơn, nhưng trước hết phải biết ơn Chúa.

–    Vậy phải dốc lòng đừng từ chối gì cùng Chúa, và bởi đó phải làm hết mọi sự đẹp lòng Chúa hơn cả.

–    Lời cầu nguyện tốt nhất cho kẻ ốm đau: Là xin vâng theo thánh ý Chúa.

–    Sự ăn ở lành thánh và những sự vui sướng xác thịt không thể đi đôi với nhau được.

–    Kẻ trông cậy vào mình thì chẳng làm được việc gì hết; còn kẻ trông cậy Chúa, thì làm được mọi sự.

–    Còn hạnh phúc nào linh hồn lấy làm to tát bằng biết mình được yêu quý?

–    Hãy bỏ mọi sự đi vì Chúa, rồi tự khắc Chúa sẽ ban trót mình Người cho.

–    Chỉ  có một con đường đem đến cõi thánh thiện; ấy là con đường đau khổ.

–    Chúa dùng những sự cay đắng chua chát, những chước cám dỗ mà thử những kẻ kính mến Người.

–    Cần phải thắng trận để được hết mọi sự.

–    Kẻ kính mến Chúa và trông cậy Người, thì không thể nào hư đi được.

–    Ta hãy xin Chúa ban cho ta được lòng nhệt thành kính mến Mẹ Người.

–    Nhìn vào Thánh Giá Đức Chúa Giêsu thì người ta có thể chịu đau khổ cách bình an dường nào!

–    Ở đời này, kẻ có phúc nhất, tức là kẻ có lòng kính mến Chúa nhất.

–    Phàm cái gì người ta làm mà chẳng làm vì Chúa, đều nên hình khổ cho người ta.

–    Không có một sự áy náy nào bởi Chúa mà ra, dù áy náy về những sự lành cũng vậy.

–    Miễn cứ đi, tất rồi sẽ đến.

–    Kẻ nào chỉ ước ao được Chúa, thì được giàu có và bằng lòng luôn mãi; họ chẳng thiếu thốn gì hết, họ nhạo cười cả thế gian.

–    Kẻ chẳng lấy Chúa làm đủ, thì chẳng cái gì có thể làm cho nó lấy làm đủ; được Chúa là làm đủ, là đủ; chẳng cần gì các

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận