T7, 02 / 2018 5:21 Chiều | Đức Tin Jesus

TẠ ƠN CÙNG VỚI MẸ MARIA

      Mẹ ơi! con được hạnh phúc biết bao vì được kết hiệp cùng Chúa Giêsu, nhưng con chẳng đáng được Chúa đến với con.

     Ôi Maria, là Ðấng Vô Nhiễm Rất Thánh, xin Mẹ dâng lên Chúa những lời cảm tạ xứng đáng cho con.

     Lạy Mẹ là Ðấng ngay từ lúc đầu đã cảm thấy những nhịp đập của Trái Tim Chúa mà bây giờ con đang đón tiếp Người trong con.  Mẹ đã yêu mến Chúa hơn tất cả các thần thánh hợp lại, Ðấng chỉ sống cho một mình Chúa khi còn ở trên dương thế, xin cho con giờ đây được chia sẻ những tâm tình và tình mến của Mẹ.

     Và lạy Chúa! ôi Chúa Giêsu, xin nhận lấy tình yêu của Mẹ như là của con, và xin âu yếm nhìn con trong khi con cũng hết lòng thưa với Chúa rằng: <<Lạy Chúa, con yêu mến Chúa>>.

     Ôi Mẹ Maria, xin cầu cùng Chúa cho con đừng vì tội mà xa lìa Chúa.  Xin Mẹ giữ gìn con khỏi mọi Sự Dữ và nên nơi con ẩn náu trong cơn cám dỗ.

     Xin cho con từ đây được mặc lấy những nhân đức, sự tốt lành, lòng nhân từ, đức khiêm nhu và đời con nên trong sạch không một vết nhơ.

     Xin cho con được rước Chúa vào giờ con lìa trần và cái chết của con là cái chết lành thánh.  Amen.