T6, 06 / 2018 11:51 Sáng | Đức Tin Jesus

Một lần trong giấc chiêm bao Chúa cho thánh Phanxicô xem thấy có hai chiếc thang bắc từ đất lên trời: một chiếc thang đỏ và một chiếc thang trắng.

Trên đầu thang đỏ thì có Chúa Giêsu ngự, trên đầu thang trắng thì có Đức Mẹ.

Rồi Ngài thấy các thầy dòng của Ngài leo chiếc thang đỏ, leo lên trời.

Thế thì có ông leo lên được 2, 3 bậc lại trụt xuống, ông lên được đến giữa, có ông leo lên đến gần đầu thang lại trụt xuống.

Ngài lo lắng quá, tự hỏi:

Có thể các thầy dòng của ngài mất linh hồn hết cả sao ?

Ngài lo sợ, cầu xin với Chúa:

“Lạy Chúa, con sợ quá, sao các con cái của con không ai được lên thiên đàng” ?

Chúa ở trên đầu thang đỏ chỉ sang cái thang trắng nói rằng:

“Con hãy bảo các thầy sang cái thang trắng kia mà trèo”.

Các thầy trèo thang trắng thì thấy ai cũng trèo lên được hết, dễ dàng.

*****

Như vậy không phải là Chúa kém quyền phép hơn Đức Mẹ đâu vì Chúa quyền phép vô cùng.

Đức Mẹ có quyền thế như vậy không phải do mình nhưng do Thiên Chúa ban cho.

Chúa ban như vậy để chứng tỏ cho con cái loài người biết rằng Chúa muốn cho người ta yêu mến Đức Mẹ, phải qua Mẹ để đến với Chúa và yêu mến Mẹ là một dấu bảo đảm cho phần rô~i.

Chúa muốn thi hành cái quyền công bình và lòng thư,ơng xót, Chúa thứ tha theo lòng thư,ơng xót, nhưng cũng đoán ph,ạt theo đức công bình.

Còn Chúa trao cho Đức Mẹ thi hành lòng thư,ơng xót, nơi Mẹ ta chỉ có thấy sự âu yếm tha thứ và nâng đỡ.

Vậy nếu chúng ta nhờ Mẹ Maria mà đến cùng Chúa thì con đường ta đi sẽ dễ dàng và chắc chắn hơn, vì Chúa muốn như vậy.

Chúa muốn đề cao vai trò của Mẹ Maria nơi con cái loài người.


Lm Giuse Đinh Lập Liễm