T3, 05 / 2018 10:43 Sáng | Đức Tin Jesus

Chúa Jesus Khải thắng về Trời.

TÌNH YÊU để lại mãi muôn đời,

Là Bí tích MÌNH và MAU’ THÁNH

Làm THẦN LƯƠNG nuôi dưỡng hồn người.

Trong Tiệc Ly -Bá nh miến, Rượu nho,

Chúa Chúc tụng, Tạ ơn -trao cho.

Mãi mãi sau : thực hành, Tưởng nhớ,

Trở nên MÌNH-MAU’ CHÚA KI-TÔ.

Đây là Bí tích rất Cao siêu !

Loài người không hiểu thấu Nhiệm mầu.

Đức Tin non yếu còn nghi hoặc,

Chúa cho Sự lạ xảy ra nhiều.

7 thế kỷ -sau Chúa Ki-tô,

Nước Ý -Thành Lanciano :

Cha Thomas trong khi dâng Lễ,

Nhiệm tích Cao siêu thoáng nghi ngờ ??

Khi đọc ‘Lời Truyền Phép’ vừa xong

Thì xảy ra Sự kiện lạ lùng :

Bá nh Rượu trở nên THỊT MAU’ thật.

Ngài kinh hãi ! Xúc động vô cùng !!

THỊT MAU’ THÁNH ấy còn đến nay,

1300 năm qua rồi.

Giảo nghiệm -khoa học gia kết luận :

” Nhóm máu AB, ”

Phép lạ ấy trong số rất nhiều,

Giúp ta tin Quyền Phép Huyền Siêu.

Hãy dùng lý trí tôn thờ Chúa,

Với trọn Niềm Tin tận thẳm sâu !!!

Tác giả: Hung Vu