T6, 03 / 2018 11:34 Chiều | Đức Tin Jesus

Tôi xin Chúa hãy cất khỏi tôi những đau khổ.

Chúa trả lời không. Không phải Ta là người cất bỏ nó đi,

nhưng chính con phải từ bỏ nó.

Tôi xin Chúa hãy chữa lành cho đứa con tàn tật của tôi được toàn vẹn.

Chúa trả lời không. Linh hồn của nó thì vẹn toàn,

và thân xác của nó chỉ là tạm bợ mà thôi.

Tôi xin Chúa hãy ban cho tôi sự kiên nhẫn.

Chúa trả lời không. Kiên nhẫn là kết quả từ những gian khổ;

không phải là ban cho, nhưng là gặt hái được.

Tôi xin Chúa hãy ban cho tôi hạnh phúc.

Chúa trả lời không.

Ta chỉ ban cho con hồng ân. Hạnh phúc thì tùy thuộc vào nơi con.

Tôi xin Chúa cho tôi được thoát khỏi đau khổ.

Chúa trả lời không.

Ðau khổ làm cho con xa cách với thế giới,

nhưng đưa con lại gần với ta hơn.

Tôi xin Chúa cho tâm trí tôi được lớn mạnh.

Chúa trả lời không.

Chính con phải tự lớn lên,

nhưng ta sẽ cắt tỉa để con được trổ sinh hoa trái.

Tôi xin Chúa hãy ban cho tôi tất cả mọi thứ để tôi vui hưởng cuộc đời.

Chúa trả lời không.

Ta cho con sự sống để con có thể vui hưởng được tất cả.

Tôi xin Chúa hãy giúp tôi yêu thương người khác giống như Ngài đã yêu tôi.

Chúa trả lời… Ah! cuối cùng thì con đã có được ý muốn đó.

Nếu con yêu Chúa, con hãy đem tình yêu này đến với mười người khác,

và với người đã đem tình yêu đó đến với con.