T5, 03 / 2018 3:58 Chiều | Đức Tin Jesus

Phép lạ Ấn tín diệu kỳ

Kẻ gian,chúng chẳng làm gì được em

Đá ng khen cha mẹ của em

Vì tin nên đã cho đem trên người…

Chúng đã tóm được em rồi

Và đang đưa đến chỗ nơi buôn người

Ở tận Lạng sơn xa xôi

Còn em gốc tích là người Miền Nam

Chẳng may cho bọn gian tham

Chúng muốn nhưng chẳng thể làm gì em

Ấn của Chúa,em đã đem

Vì tin,cha mẹ cho em đeo vào..

Nhiều người không hiểu tại sao

Em đã thoát được và vào công an

Nhờ thông tin mạng truyền loan

Ấn tín bảo vệ,bình an về nhà

Ấn tín là của Chúa Cha..

Tặng ân quí giá ban ra từ trời

Bảo vệ con Chúa khắp nơi

Chở che tất cả những người mang theo..

joseph pnh