T5, 02 / 2018 10:52 Chiều | Đức Tin Jesus

THÁNH VỊNH CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH VÀ GIẢI THOÁT

Thánh Vịnh 103.

Đức Chúa là Đấng từ bi nhân hậu

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,

toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,

chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

CHÚA tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,

thương chữa lành các bệnh tật ngươi.

Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,

bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,

ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc,

khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.

Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,

tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

Như người cha chạnh lòng thương con cái,

CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.

Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì,

hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.

Khiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,

tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,

một cơn gió thoảng là xong,

chốn xưa mình ở cũng không biết mình.

Nhưng ân tình CHÚA thiên thu vạn đại,

dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.

Người xử công minh cả với đời con cháu,

cả những ai giữ giao ước của Người

và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban.

Chúc tụng CHÚA đi, hỡi muôn vì thiên sứ,

bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người,

luôn sẵn sàng phụng lệnh.

Chúc tụng CHÚA đi, toàn thể thiên binh,

hằng hầu cận và tuân hành thánh ý.

Chúc tụng CHÚA đi, muôn vật Chúa tạo thành,

thuộc quyền Người thống trị khắp nơi nơi.

Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi!

Vinh Danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa từ muôn đời và

chính hiện nay muôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.