T3, 11 / 2017 10:48 Chiều | Đức Tin Jesus

TẶNG BẠN… KHI THẤY THẬP GIÁ ĐỜI MÌNH QÚA NẶNG.

Thập Giá !

Trong thánh ý khôn ngoan muôn đời,

Chúa đã tuyển lựa cho tôi một món quà quý yêu,


Cây thập giá hôm nay tôi đang vác.

Thập giá ấy đã được Ngài thẩm lượng

Với đôi mắt quán triệt

Với tầm trí khôn ngoan thâm sâu diệu vời.

Thập giá ấy đã được chuẩn nghiệm công minh

Được sưởi ấm trong vòng tay từ ái,

Được cân đo với chính tay Ngài,

Để chắc rằng:

Nó không nặng hơn sức tôi có thể gánh vác,

Dù chỉ một chút thôi.

Trước khi gởi tới cho tôi,

Ngài đã chúc lành cây thập giá ấy,

Với thánh danh Ngài,

Sức dầu nó với ân thánh Ngài,

Tẩm nó trong hương thơm ủi an,

Và trìu mến nhìn vào lòng can trường của tôi lần cuối, Trước khi gởi xuống cho tôi từ thiên không

Lời thăm hỏi chí tình của Ngài.

Thập giá ấy!

Của bố thí với lòng thương xót vô vàn của Chúa Trời.

Viết theo ‘’Your Cross’’ của thánh Francis de Sales

Sưu tầm.