T6, 05 / 2018 12:10 Chiều | Đức Tin Jesus

Tôi là một Linh mục Công Giáo, tôi không theo thuyết định mệnh, càng không chủ trương báo oán. Tôi chỉ theo đường lối của Chúa tôi, Đấng giàu lòng Thương xót. Tôi kêu gọi những anh chị em đồng bào của tôi đang theo chủ nghĩa vô thần, những người là đảng viên cộng sản, những người nhờ đó mà nắm giữ mọi quyền bính trên tổ quốc Việt Nam này từ Tổng Bí Thư đến cá n bộ xã, những anh em dân phòng. Hãy ngừng và từ bỏ ngay chủ thuyết vô luân này. Trả cho dân quyền làm người, quyền sở hữu và quyền công dân. Nếu không chạy không kịp đâu. Quý vị biết rõ sự bấp bênh của thể chế chính trị này mà.
Hãy ngừng lại sự giả dối điên cuồng với ảo vọng đi.
——————
Bản dịch qua tiếng anh của cha Gioan X. Lộ ( Cám ơn cha)

As a Catholic priest, I don’t believe in fatalism, and would never want to advocate revenge. I simply follow the path of our Merciful Lord. On behalf of Him, I appeal to all my compatriots who are living atheism – those members of the Communist party who holds all the powers in our country – from the General Secretary down to the local communal level’s cadres and civil guards. I implore all of you to stop and quit that sinful theory now. Otherwise, you may soon find yourselves to be on the run. You know well how rickety the boat of your regime is, by yourselves. Again, I beg you to cease this maddening illusory lies, once and for all.

Linh mục LÊ QUỐC THĂNG

(Thư ký Ủy Ban Công Lý Hoà Bình thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam)

Fb: tran minh nhật