T5, 04 / 2018 12:35 Sáng | Đức Tin Jesus

HỎI: Tại sao có người lại từ chối sự hiện hữu của Thiên Chúa, đang khi người ta có thể nhận biết Người bằng lý trí ?

THƯA:
Vì nhận biết Thiên Chúa vô hình là một thách đố lớn đối với tâm trí con người, khiến cho không ít người đã tháo lui. Đàng khác, một số người không muốn biết Thiên Chúa, vì họ không muốn thay đổi cuộc sống. Bất cứ ai nói rằng đặt vấn đề Thiên Chúa là vô nghĩa lý, đó là kiểu nói vội vã cho qua chuyện, họ không muốn bàn tới. (Vd. người vô thần chính thống không tin nhận Thiên Chúa)

CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa, xin cho mỗi thành viên trong nhóm chúng con luôn biết khao khát tìm kiếm Chúa. Tìm kiếm ở đây không chỉ là dâng vài ba câu cầu nguyện, nhưng trước hết chúng con tìm kiếm Chúa bằng cách tìm tòi, học hỏi, nhất là Giáo lý và Kinh Thánh để mỗi ngày chúng con hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Amen.

LƯU Ý: Ai có ý cầu nguyện riêng thì bình luận bên dưới để mọi người cùng hợp ý cầu nguyện.