T5, 03 / 2018 12:22 Sáng | Đức Tin Jesus

Tin Mừng của Chúa Giêsu Ga8,31-42.

Sự thật là gì?

CHÚA Giêsu sửa dạy dân Chúa là những người tin vào Chúa theo cách riêng của họ.

Thánh Phao lô đã công kích họ trong Gl3và 4.

Anh em đã khởi sự nhờ Thần Khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao?

Cãi cọ..hiếu chiến..gây chia rẽ..làm hổn loạn..

Bao nhiêu KINH nghiệm của những người Do Thái bảo thủ cho Đạo của mình đã đưa đến cái chết cho Chúa Giêsu..

Ngày nay bao gương mù cãi vã làm xấu đi khuôn mặt của Hội Thánh Ngài..

CHÚA MUỐN..

LOAN BÁO TIN MỪNG..TÌNH THƯƠNG.. VĂN MINH… VÀ HIỆP NHẤT…

Lời Chúa trả lời cho chúng ta ngày nay.

Thật,Tôi bảo thật các ông,:hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội “Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi..người con mới được ở luôn mãi..

CHÚA Giêsu không phải là chiêu bài của nhóm này hay nhóm kia THẮNG HAY THUA trong xã hội hay Hội đoàn nào..để rồi mỗi nơi dùng Lời Chúa chống lại nhau..NGƯỜI LÀ CHÚA CÁC CHUA LÀ VUA CÁC VUA..

NHÌN LÊN THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU KITÔ ĐÃ CHỊU CHẾT VÌ NHỮNG CÔNG KÍCH ĐÓ..

Để tôi và bạn tìm lại chính mình..chiêm ngắm thập giá Chúa ăn năn tội lỗi của mình để về với ThiênChúa là Cha nhận biết MẦU NHIỆM THẬP GIÁ.. Vậy sự thật là gì?

Là sống ơn gọi của mình và làm chứng cho mọi người ngay trong gia đình là nơi phát xuất lời chứng trong nhóm trong đoàn thể..trong Giáo Hội…mỗi người sẽ xây dựng lại những gì đang đổ nát..

Vậy sự thật là gì?

Các nhóm họ huênh hoang mà quên mất dưới mắt Chúa họ và chúng ta là anh em..

Vậy sự thật là gì?

Là của chúng ta là của anh chị em chúng ta “Là sống ơn gọi của mình và vác thập giá đời mình mà theo Chúa”là ơn gọi làm Con Thiên Chúa.

Cầu Nguyện.

Xin cho con và anh chị em luôn chọn Chúa và sống Phúc âm mỗi ngày với tư cách người con nhà Thiên Chúa… Amen