T5, 03 / 2018 12:25 Sáng | Đức Tin Jesus

Chiều tím đau thương – trời tàn úa.

Chúa bị treo ở giữa hai người

Từng là trộm cướp một thời,

Gây bao tội ác trên đời – khó tha.

Tên bên tả quả là ngỗ ngược,

Không hối về tội trước đã gây.

Mà còn thách thức nhạo cuời:

Nếu được cứu thoát, lại noi đường tà.

Người bên hữu nhận ra tội lỗi,

Trách tên kia: “Sao nói không suy!

Mình chịu phạt xứng còn chi,

Còn Ngài đâu có làm gì trái sai?”

Hướng sang Chúa: “Giờ này đồng khổ,

Về nước Ngài xin nhớ đến tôi!”

Phúc thay được Chúa hứa lời:

“Hôm nay ngươi ở Nước Trời với Ta”.

Một sự kiện để mà suy xét:

Dù đã phạm tội hết cả đời,

Nhưng hồi tâm giây lát thôi

Chúa tha hết – cho về nơi Vĩnh Hằng.

Có câu truyện kể rằng: Hồi trước

Giuse – Thê Tử lúc ra đi

Trốn sang Ai-cập. Nơi kia

Tướng cướp này đã ngăn bè thảo lâm.

Giữa đỉnh Calve – trời thâm tối.

Người đầu tiên được tới Thiên Đàng.

Tên Ông: DIMAS – giờ đang

Được tôn kính ở nhiều vùng, nhiều nơi.