T6, 03 / 2018 11:44 Chiều | Đức Tin Jesus

LỜI NGUYỆN CHÚA THÁNH THẦN.

( LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC HỒNG Y MECIER )

“Các con thân mến! Cha muốn chia sẻ với các con bí quyết nhằm đạt được đời sống thánh thiện và hạnh phúc chân thật.

Mỗi ngày chỉ cần năm phút hồi tâm, nhắm mắt lại để không bị chi phối bởi những áp lực chung quanh.

Khi tâm hồn đã lắng đọng, các con hãy bước vào nội tâm của mình.

Nội tâm các con là đền thờ Chúa Thánh Thần.

Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần
Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần

Chính lúc này, các con hãy thốt lên những lời cầu nguyện như sau:

“Kính lạy Chúa Thánh Thần, Chúa kính yêu của lòng con, con thờ lạy Ngài. Xin hãy soi sáng, hướng dẫn con, thêm sức cho con và an ủi con. Xin cho con biết phải làm gì và con xin hứa sẽ làm theo thánh ý Ngài. Con phó thác trọn vẹn hồn xác để tùy Ngài định đoạt và chấp nhận tất cả những gì Ngài cho phép xẩy đến trong đời. Xin cho con chỉ biết thánh ý Ngài mà thôi.”

Các con thân mến! Lời tuyên khấn mà Cha đã chia sẻ với các con chính là bí quyết hầu đạt được một cuộc sống thánh thiện và hạnh phúc.”

Đức Hồng Y Mecier