T2, 01 / 2018 11:32 Chiều | Đức Tin Jesus

Khi con làm dấu Thánh Giá

Con tuyên xưng mầu nhiệm cao cả

Một Chúa Ba Ngôi

Làm dấu Thánh Giá

Là dặn mình nhớ vác Thánh Giá

Vì yêu người, như Chúa đã từng yêu

Không chỉ một sớm, một chiều

Mà cả một đời chắt chiu, trìu mến

Làm dấu Thánh Giá

Là chứng minh Nước Tình Yêu đã đến

Nước của Ba Ngôi linh hiển vô cùng

Nơi Thánh Giá, lòng thương xót tín trung

Từ muôn thuở đến ngàn muôn muôn thuở

Làm dấu Thánh Giá,

Để nối dài tình yêu của Thiên Chúa

Khi chính mình thực hiện Đức Xót Thương

Chúa Ba Ngôi ngự trị giữa đời thường

Rất gần gũi những đoạn trường nhân thế

Làm dấu Thánh Giá

Là đưa một khối tình thiêng trọng thể

Vào tan hòa dòng bọt bể nhân sinh

Cho ai kia niềm hy vọng huyền linh

Đang tiến đến cõi hữu hình chân thực

Làm dấu Thánh Giá

Là Chúa Ba Ngôi làm nên cứu chuộc

Chính đời con, và cả cuộc vũ hoàn

Ôi tuyệt vời hạnh phúc với bình an

Tôn Vinh Chúa Ba Ngôi qua Thánh Giá..

Xin cho con vẹn nghĩa tình khiêm hạ

Như Ba Ngôi thương xót cả nhân loài

Làm Dấu Thánh Giá và vác Thánh Giá trên vai

Thánh Giá của con, của ai kia, và thế giới…