T5, 04 / 2018 10:35 Sáng | Đức Tin Jesus

HỎI: Hỏa ngục là gì ?

THƯA: “Hỏa ngục”, theo đức tin của chúng ta, là tình trạng con người phải dứt khoát chia cách với Thiên Chúa. Khi ai thấy rõ tình yêu nhờ đối mặt với Thiên Chúa, nhưng họ lại từ chối, không muốn được ở trong Tình yêu ấy, đó là họ đã
chọn hỏa ngục.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin cho con biết chọn Chúa và sống theo giới răn yêu thương của Chúa. Để khi cuộc sống này qua đi, con sẽ được về Thiên Đàng hưởng hạnh phúc với Chúa.

LƯU Ý: Ai có ý cầu nguyện riêng thì bình luận bến dưới để mọi người cùng hiệp ý.