T3, 03 / 2018 12:52 Chiều | Đức Tin Jesus

Con theo Chúa đã bao lâu?

Đường tình tận hiến đậm sâu không Ngài?

Sau này còn có chông gai?

Hay là cuộc sống khoan thai nhẹ nhàng?

Đôi chân in dấu vững vàng

Hay là con bước lang thang phương trời?

Con đã đáp tiếng gọi mời

Nhưng con có sống với lời con xin?

Con thật đã sống chung tình

Hay giờ con ngã sang hình bóng ai?

Dấn thân ra đi miệt mài

Hay là con sợ đường dài hiểm nguy?

Để Chúa làm chủ nghĩ suy

Hay là con đã tự suy nghĩ rồi?

Say mến tình Thánh trên đồi

Hay con chìm đắm vào tội trần nay?

Sống theo Ý Chúa thẳng ngay

Hay là con sống từng ngày lỗi sai?

Đem lời Chúa đến hôm mai

Hay vì sợ nặng đôi vai nên dừng?

Chúa ơi! Những lời tin mừng

Thật con đã sống qua từng ngày chưa?

Nhưng rồi con lại xin thưa:

Lạy Chúa con vẫn thể chưa sống mà.

Vì tình yêu Chúa đậm đà

Xin Ngài dẫn lỗi con qua an lòng

Để những câu hỏi lòng vòng

Chính con giải đáp với lòng mến tin.

Tác giả: Maria Trang Đài