T3, 01 / 2018 9:46 Sáng | Đức Tin Jesus

Hỏi:

Tổ tiên chúng ta ngày xưa chưa hề được nghe ai rao giảng Tin Mừng Cứu Độ, chỉ sống ăn ngay ở lành theo luật tự nhiên, vậy số phận đời đời của các ngài thế nào, các ngài có thể được hưởng Ơn Cứu Độ của Chúa không? 

Đáp: 

Sống ngay lành theo luật tự nhiên nghĩa là “làm lành, lá nh dữ” theo lương tâm mình, dù người đó ở trên rừng, góc biển, bên Á, bên Âu, Úc hay Mỹ, hay giữa đại dương…dù đàn ông, đàn bà, trẻ con hay già cả, dù thời xưa hay thời nay, và cho đến thời sau nữa…thì “có thể” được ơn Cứu độ.

Tại sao dám cả quyết như vậy?

1-Trước hết, theo Kinh thánh nói tổng quát: “Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, muốn mọi người đều được cứu rỗi (x. 1Tm 2,4).

(Lí do là vì Chúa xuống trần gian, làm người, chịu chết chuộc tội cho “mọi người”).

2-Nhưng theo Hiến chế về Giáo hội của Công đồng Vatican 2 (1962-1965) xác định rõ hơn: “Những kẻ vô tình không nhận biết Phúc Âm của Chúa Kitô và Giáo Hội Người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa, và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa trong công việc mình theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì họ có thể được cứu rỗi (Lg 16).

(Những kẻ vô tình không nhận biết Phúc âm và Giáo hội người: đó là những người sống sau thời Chúa Kitô ra đời, nhưng họ ở trong rừng sâu núi thẳm như những người “man di, mọi rợ”, miền quê… không ai bước tới để giảng Tin mừng Phúc âm cho họ, số này rất nhiều.

Ngay tại Việt nam, dù Đạo Công giáo, coi như khởi đầu từ năm 1533, nhưng mãi lâu sau mới lan rộng…lại còn bị cấm cách, triệt hạ…trong một xã hội nặng về Tôn kính Tổ tiên Ông bà, thờ thần, thờ Phật…nên ta được phép tin tưởng rằng: rất nhiều được cứu rỗi.

Bao nhiêu thì chỉ có Ông Trời biết.)

3-“Cả những kẻ vô tình chưa nhận biết Thiên Chúa cách rõ ràng, nhưng nhờ ơn Chúa, cố gắng sống đời chính trực, thì Chúa Quan Phòng không từ chối ban ơn trợ lực cần thiết để họ được cứu rỗi. (Lg 16)

(Những người vô tình chưa nhận biết Thiên Chúa cách rõ ràng…lại càng nhiều hơn nữa. Thử tính riêng ở Việt nam ta, từ thời Lạc Long Quân-Âu Cơ tới thời Đạo Công giáo vào nước ta, như nói trên, có biết bao nhiêu người thuộc số “vô tình” này).

Trong niềm tin vào Thiên Chúa nhân từ, ta cứ việc cầu nguyện cho các linh hồn được hưởng nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa.

Sau này, được vào Thiên đàng, ta mới biết những ai được hưởng ơn cứu độ.

Linh mục Đoàn Quang, CMC