CN, 01 / 2018 7:30 Chiều | Đức Tin Jesus

1- Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức Tin

Nhưng bạn có thể là chứng nhân của đức Tin

2- Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức Cậy

Nhưng bạn có thể mang tin tưởng đến cho tha nhân

3- Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban đức Ái

Nhưng bạn có thể chỉ cho người khác biết bạn phải yêu thế nào.

4- Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban bình An

Nhưng bạn có thể gieo rắc sự hiệp nhất

5- Chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban sức mạnh

Nhưng bạn có thể ở bên cạnh để nâng đỡ người thất vọng.

6- Chỉ có Thiên Chúa là đường đi

Nhưng bạn có thể chỉ con đường ấy cho anh chị em

7- Chỉ có Thiên Chúa là ánh sáng

Nhưng bạn có thể làm ánh sáng đó toả rạng trước mặt tha nhân

8- Chỉ có Thiên Chúa là sự sống

Nhưng bạn có thể truyền cho người khác ý chí muốn sống.

9- Chỉ có Thiên Chúa làm được những điều dường như không thể được,

Nhưng bạn có thể làm những điều có thể được;

10- Chỉ có Thiên Chúa là Ðấng tự hữu

Nhưng Ngài muốn nhờ vào bạn

Tác giả: Khuyết Danh