T4, 04 / 2018 1:11 Sáng | Đức Tin Jesus

Cha Pierre Fourrier thuật truyện chính Ngài đã gặp:

Cô X, một thiếu nữ nết na duyên dáng đã từ khước mọi sự thế gian để nhập Dòng kín Ðức Mẹ và đã tu được 30 năm trọn, liền bị ma quỉ tấn công, xúi giục bỏ Dòng để về thế gian hưởng hạnh phúc đang đón chờ.

Suy nghĩ quá nhiều, sau cùng chị đã để ma quỉ thắng, quyết từ giã Tu viện để về.

Trước ngày lên đường, chị đã tới gặp cha Pierre Fourrier là cha linh hướng.

Ngài thấy chị đã cương quyết cách mạnh mẽ, không sao lay chuyển lòng chị được nữa, nên đồng ý cho chị ra đi, nhưng chỉ khuyên chị một lời cuối cùng:

Trước khi bước ra khỏi cổng Tu viện, chị hãy vào nhà nguyện, quì gối trước bàn thờ kính Ðức Mẹ, từ giã Mẹ bằng mấy lời Cha đã viết sẵn.

Chị mừng rỡ trở về thu đồ, chào mọi người, rồi vào nhà nguyện, đến trước tượng Ðức Mẹ, mở giấy của Cha linh hướng ra đọc để giã từ Ðức Mẹ như sau:

“Lạy Mẹ Maria, Mẹ rất nhân lành, đã thương con quá bội, đã gọi con vào tu trong Dòng của Mẹ để làm con cưng của Mẹ, nhưng giờ đây, con lấy việc làm tôi mến Mẹ làm nặng nề, khó nhọc lắm, không cao trọng và ích lợi là bao nhiêu, nên con xin từ giã Mẹ để về thế gian đầy quyến dũ lôi cuốn con, làm cho con thích thú hơn nhiều.”

Ðọc xong, chị cảm động hết sức, nước mắt chan hòa chảy, liền thống hối lỗi lầm, sấp mình xuống đất xin nài Mẹ tha thứ.

Một lúc sau, chị chỗi dậy quyết chí ở lại Tu viện cho đến chết, rồi rở lại nhà dòng và đã được ơn bền vững đến hơi thở cuối cùng trong tay Ðức Mẹ.

Nguồn:

Xuanha.net