T2, 01 / 2018 10:51 Chiều | Đức Tin Jesus

Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Chúa Giêsu để nghe Người giảng” (Lc 15,1)

Các tội nhân, từ ngữ đặc biệt được dùng để chỉ những người bị coi là sống ngoài giao ước ân sủng của Thiên Chúa mà vì vậy tội lỗi của họ không được tha.

Hành vi tội lỗi rộng khắp, chỉ có Đức Giêsu Kitô là vô tội. “Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối” (2Pr 2,22; Is 53,9; 2Cr 5,21; Dt 4,15 7,26; 1Ga 3,5). Còn mọi người “không người nào mà không phạm tội” (1V 8,46; Rm 3,9-19.23 5,12.19; Col 3,22).

Đối với các tội nhân “Chúa là Đấng nhân từ chính trực” (Tv 25 8-10). Tội nhân kêu cầu Ngài “lắng nghe và tha thứ” (1V 8,30) và được gặp Ngài nhân hậu khoan nhân, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin” (Tv 86,5). “Chính Ngài sẽ cứu chuộc Israel…” (Tv 130,8 Đn 9,9 1Ga 1,9). “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những tội nhân, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8 Tm 1,15 Rm 8,3).

Đức Thánh Cha trong một lần thăm các phạm nhân

Bị coi là các tội nhân, những người mà hình vi của họ loại trừ họ khỏi giao ước của Thiên Chúa. Đó là bọn đĩ điếm, thu thuế, thờ ngẫu tượng ngoại giáo và nghịch đạo (Lc 15, 1 Đnl 23,17-18 1Sm 15,18; Lc 3,12 7,37 -38; Gl 2,15; 1Tx 4,5; 1Pr 4,18; Cr 11,31; 2Pr 2,5-6). Những tội nhân như thế bị người Do Thái xa lá nh (Lc 7,39; Tv 1,1; Cn 1,10-16).

Án xử dành cho các tội nhân. Có những lời kinh đòi xét xử họ (Tv 104,35 109,6-20 137,7-9 139,19). Họ bị phân cách xa Thiên Chúa (Is 59,2 Tv 66,18 Cn 15,29 Is 1,15 Ga 9,31 1Cr 6,9-10). Họ sẽ lãnh hậu quả xứng hợp (Cn 13,21-22; Tv 1,5 34,16 37,38; Gv 2,26). Có những sấm ngôn loan báo về án quyết cho các tội nhân (Is 1,28 13,9 33,14; Gr 4,18; Am 9,10). Phá n xét cuối cùng là lửa và sự diệt vong (2Pr 3,7; Is 66,24; 2Tx 1,8-9; 2Pr 2,9; Gđ 15)

Thái độ của Chúa Giêsu Kitô đối với các tội nhân thật đặc biệt, Ngài đón tiếp các tội nhân (Mt 9,9-13 Mc 2,14-17 Lc 5,27-32). Thái độ và hành động của Chúa Giêsu khác biệt tận căn đối với thái độ và hành vi của những người đương thời (Lc 15,1-10 19,5-10; Rm 5,8; 1Tm 1,15-16). Làm thế, Ngài phổ biến ơn tha thứ cho các tội nhân và đón tiếp họ vào nước Chúa (Mt 21,31-32 9,2-7 Mc 2,3-12; Lc 5,18-25; Lc 7,40-50 15,11-32 18,9-14 19,9; Ga 8,3-11). Dầu vậy, Ngài không chấp nhận hành vi tội lỗi (Ga 8,10-11; Mt 4,17 18,8-9; Mc 9,43-48; Ga 5,14). Chúa Giêsu dùng gương của các tội nhân để dạy dỗ các môn sinh của mình (Lc 6,32-34; Mt 5,46-47; Lc 6,1-9).

Trong Giáo hội, các tội nhân là những người có thể cải sửa (Gc 5,19-20; Tv 51,13; Mt 18,12-15; Gl 6,1). Các tội nhân không hối cải có thể bị trục xuất (Mt 18,15-17; 1Cr 5,9-11).

LM. Phạm Quốc Túy – Giáo phận  Phú Cường