T6, 03 / 2018 6:37 Chiều | Đức Tin Jesus

LỜI THỨ NHẤt

“Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”.

Không, họ không biết Đấng là chính sự sống của họ. Họ đã hết sức phũ phàng tàn bạo hành hình Đấng ấy, nhưng lạy Cha, con nài xin Cha đem hết tình thương xót họ.

LỜI THỨ 2

“Hôm nay, con sẽ ở nơi vui vẻ cùng Cha”.

Lòng tin vào tình thương của Đấng Cứu Chuộc con đã tẩy xóa hết tội con, chính đức tin này đem con lên cõi trường sinh bất tận.

LỜI THỨ 3

“Hỡi Bà, này là con bà”.

Ôi, thưa Mẹ của con, đây là anh em con, xin Mẹ giữ gìn yêu thương. Hỡi những kẻ Cha đã phó sự sống vì các con, các con không mồ côi cô độc nữa. Giờ đây các con có một Mẹ, lúc nào các con nguy nan thiếu thốn, các con đã có thể chạy đến với Người.

LỜI THỨ 4

“Chúa Giêsu phán tiếp : Lạy Cha, nhân sao bỏ con”.

Phải, từ đây linh hồn nào cũng có quyền thưa trình với Chúa : Lạy Cha, nhân sao bỏ con ? Vì sau khi hoàn tất việc cứu chuộc, nhân loại đã trở nên con Thiên Chúa, anh em Chúa Giêsu, thừa hưởng sự sống đời đời.

LỜI THỨ 5

“Ta khát”

Lạy Cha, con khát làm vinh danh Cha, giờ ấy đã đến. Từ đây, khi thấy thực hiện lời con, thiên hạ sẽ nhận biết Cha là Đấng đã sai Con, và Cha sẽ được vinh danh.

Cha khát các linhhồn, và để giãn khát, Cha đã ban đến giọt máu cuối cùng ! Vì thế Cha phán tiếp : Mọi sự đã hoàn tất.

LỜI THỨ 6

“Mọi sự đã hoàn tất”

Giờ đây đã hoàn thành một mầu nhiệm cao cả về Tình yêu. Vì yêu, Thiên Chúa đã để Con Một chịu chết hầu trả lại sự sống cho nhân loại.

Con xuống thế gian để vâng theo Thánh ý Cha, lạy Cha, giờ đây đã trọn vẹn.

LỜI THỨ 7      “Lạy Cha con xin phó linh hồn trong tay Cha”

Các linh hồn đã làm trọn ý Cha, cũng có thể nói hợp lẽ như vậy : Mọi sự đã hoàn tất, lạy Chúa con, xin nhận lấy linh hồn con, con phó linh hồn con trong tay Chúa.

Gioséppha, các điều con đã nghe, hãy biên chép lấy. Cha muốn các linh hồn nghe và đọc bản viết này, để linh hồn nào khát, có thể giải khát, linh hồn nào đói, có thể no say.