T3, 05 / 2018 3:11 Chiều | Đức Tin Jesus

Về mặt vĩ mô là Nhà Nước, cách chuyên biệt là Ngành Giáo Dục. Về mặt vi mô là Gia Đình, ông bà cha mẹ đã giáo dục con cái cháu chắt như thế nào?

(1) Căn cội của một đời sống tốt đẹp thiện hảo là lòng kính sợ Thiên Chúa (Thần Linh), phủ nhận sự hiện diện hoặc thiếu lòng tin vào Thiên Chúa là căn cội của một đời sống tha hóa và tội ác.

(2) Những người ông bà cha mẹ nhiều năm sống trong xã hội như thế đã bị ảnh hưởng trầm trọng và nên gương xấu tác động trực tiếp đến con cháu, rồi họ cũng chỉ chăm lo cho con cái về thể chất và tri thức mà “quên” chăm lo cho con cái điều căn bản để thành người là đời sống Đạo Đức và Tâm Linh, nên đã biến con cái thành những “quái nhân, phế nhân, dị nhân, tội nhân”… thật đau lòng.

Nguồn: https://www.facebook.com/JosephTranBinhLong?fref=gs&hc_ref=ARRLw-i8FaCmQX5FThQS3d71eXU3nyYhJYnS5lNEOy6auigVo8ATRfz8cdmp-K3WM-Y&dti=1524232057889252&hc_location=group