xin chỉ cho con đường đi của chúaTag: 

Con Đường Nào, Chúa Dành Cho Con ???

Con Đường Nào, Chúa Dành Cho Con ???

T7, 11 / 2017 9:54 Sáng
Tại trung tâm bệnh viện Trưng Vương, các khoa điều trị luôn đầy ấp những bệnh nhân. Những mảnh đời hoàn toàn xa lạ, và khác biệt nhau. Giờ đây, định mệnh và hoàn cảnh, đã đưa họ đến gần với nhau. M...