tri ân tình chúaTag: 

Tri Ân Tình Chúa

Tri Ân Tình Chúa

T6, 12 / 2017 1:22 Chiều
Nhờ ơn Thánh Linh, chúng con vẫn thâm tín rằng những ơn chúng con đã và đang có là do hồng ân bao la của Ðấng đã yêu thương ban cho chúng con từ khi chúng con chưa có là chi và từ khi c...