phép lần hạt 7 sự thương khó đức mẹTag: 

Chuỗi Kính Bảy Niềm Đau Của Mẹ Maria

Chuỗi Kính Bảy Niềm Đau Của Mẹ Maria

T7, 11 / 2017 12:11 Sáng
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha chuổi hạt này để kính Bảy Niềm Đau của Mẹ Maria, để danh Cha  được vinh quang, để xin ơn trở lại cho chính con, gia đình con và cho  tất cả mọi người...