phép chuẩn đạo ai nấy giữTag: 

Cưới nhau về thì đạo ai nấy giữ ?

Cưới nhau về thì đạo ai nấy giữ ?

T2, 12 / 2017 8:13 Chiều
Hỏi 413 Con chào cha. Con theo đạo công giáo. Anh bạn con theo đạo Phật. Anh bạn con thì hay đến nhà thờ để sinh hoạt với mọi người. Nhưng anh bảo anh không theo đạo được vì anh phát ng...